Bài 1: Tìm x, bt a) 5\12.|x|=10\3 b) 7\3 – 2.|x|= 1,5 c) |4 – x| \2và3\5=-3\5 d) |x-1\2| + 5 = 14,5

Question

Bài 1: Tìm x, bt
a) 5\12.|x|=10\3
b) 7\3 – 2.|x|= 1,5
c) |4 – x| \2và3\5=-3\5
d) |x-1\2| + 5 = 14,5

in progress 0
Genesis 1 tuần 2021-12-02T19:41:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:42:34+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) $\frac{5}{12}$ . | x | = $\frac{10}{3}$ 

  | x | = $\frac{10}{3}$ . $\frac{12}{5}$ 

  | x | = 8 

  →\(\left[ \begin{array}{l}x=8\\x=-8\end{array} \right.\)

  Vậy x ∈ { ± 8 }

  b) $\frac{7}{3}$ – 2 . l x l = 1,5

  → $\frac{7}{3}$ – 2 . l x l = $\frac{3}{2}$ 

  → 2 . | x | = $\frac{7}{3}$ – $\frac{3}{2}$ 

  → 2 . | x | = $\frac{5}{6}$ 

  | x | = $\frac{5}{6}$ . $\frac{1}{2}$ 

  | x | = $\frac{5}{12}$ 

  → \(\left[ \begin{array}{l}x=5/12\\x=-5/12\end{array} \right.\) 

   Vậy x ∈ { ± $\frac{5}{12}$ }

  c) $\frac{|4 – x|}{2}$ + $\frac{3}{5}$ = $\frac{-3}{5}$

  |4 – x| . $\frac{1}{2}$ = $\frac{-3}{5}$ – $\frac{3}{5}$

  →  |4 – x| = $\frac{-6}{5}$ . 2

  →  |4 – x| = $\frac{-12}{5}$ ( loại )

  d) | $\frac{x}{1/2}$ | + 5 = 14,5

  → | $\frac{x}{1/2}$ | = $\frac{19}{2}$ 

  →\(\left[ \begin{array}{l}x- 1/2 = 19 /2\\x-1/2=-19/2\end{array} \right.\) 

  → \(\left[ \begin{array}{l}x=10\\x=-9\end{array} \right.\) 

  Vậy x ∈ { 10 ; -9 }

  0
  2021-12-02T19:43:18+00:00

  Đáp án:

   d) \(\left[ \begin{array}{l}
  x = 10\\
  x =  – 9
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\dfrac{5}{{12}}.\left| x \right| = \dfrac{{10}}{3}\\
   \to \left| x \right| = 8\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 8\\
  x =  – 8
  \end{array} \right.\\
  b)\dfrac{7}{3} – 2\left| x \right| = \dfrac{3}{2}\\
   \to 2\left| x \right| = \dfrac{5}{6}\\
   \to \left| x \right| = \dfrac{5}{{12}}\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{5}{{12}}\\
  x =  – \dfrac{5}{{12}}
  \end{array} \right.\\
  d)\left| {x – \dfrac{1}{2}} \right| + 5 = \dfrac{{29}}{2}\\
   \to \left| {x – \dfrac{1}{2}} \right| = \dfrac{{19}}{2}\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x – \dfrac{1}{2} = \dfrac{{19}}{2}\\
  x – \dfrac{1}{2} =  – \dfrac{{19}}{2}
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 10\\
  x =  – 9
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  ( câu c đề không rõ ràng b nhé )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )