Bài 1: tìm số nguyên x , biết A. ( x – 2 ) × 7^2 = 7^3 B. Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết 75 chia hết cho a và 90 chia hết cho a

Question

Bài 1: tìm số nguyên x , biết
A. ( x – 2 ) × 7^2 = 7^3
B. Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết 75 chia hết cho a và 90 chia hết cho a

in progress 0
Josephine 2 tuần 2021-11-24T18:33:23+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:34:53+00:00

  `a)(x-2).7^2=7^3`

  `→x-2=7^3 : 7^2`

  `→x-2=7`

  `→x=7+2`

  `→x=9`

  Vậy `x=9`

  `b)75\vdotsa;90\vdotsa`

  `→a∈ƯC(90;75)={1;-1;3;-3;5;-5;15;-15}`

  mà `a` lớn nhất `→a=15`

  0
  2021-11-24T18:35:02+00:00

  Đáp án: $\begin{array}{l} x=9\\a=15\end{array}$

  Giải thích:

  $(x-2).7^2=7^3$

  $x-2=7^3-7^2$

  $x=7+2$

  $x=9$

  —-

  $75=3.5^2$

  $90=2.3^2.5$

  $ƯCLN(75,90)=3.5=15$

  $a=15$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )