bài 1 tìm số tự nhiên trong các số 5,798 ; 5,897; 5879 bài 2 nêu giá trị của chữ số 7 2, 715 , 16, 375 34,017 ,

Question

bài 1 tìm số tự nhiên trong các số 5,798 ; 5,897; 5879
bài 2 nêu giá trị của chữ số 7
2, 715 , 16, 375
34,017 , 97,012
70,15
bài 3 viết các số thứ tự từ bé đến lớn
5,7 ; 6,02 ; 4,32 ; 5,3

in progress 0
Jade 3 tuần 2021-11-22T12:52:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:53:32+00:00

  Bài 1 :

  $-$ Số tự nhiên trong các số đã cho là $: 5879$

  Bài 2 :

  $-$ Giá trị của chữ số $7$ trong các số đã cho là $:$

  $2,715 : 0,7$

  $16,375 : 0,07$

  $34,017 : 0,007$

  $97,012 : 7$

  $70,15 : 70$

  Bài 3 :

  $-$ Thứ tự từ bé đến lớn là $: 4,32 ; 5,3 ; 5,7 ; 6,02$

  ***CHÚC BẠN HỌC TỐT!***

  0
  2021-11-22T12:53:55+00:00

  @py

  Bài làm :

  Bài 1 :

  Số tự nhiên trong các số đó là : 5879

  Bài 2 : 

  2,715 : Chữ số 7 có giá trị là 0,7

  16,375 : Chữ số 7 có giá trị là 0,07

  34,017 : Chữ số 7 có giá trị là 0,007

  97,012 : Chữ số 7 có giá trị là 7

  70,15 : Chữ số 7 có giá trị là 70

  Bài 3 :

  Thứ tự từ bé đến lớn : 4,32 ; 5,3 ; 5,7 ; 6,02.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )