Bài 1: Tính a, 35.34+35.86+65.75+65.45 b, 12.53+53.172-53.84 c, 42.153-12.53+97 d, (2400+72):24 e, (3600-180):36 Bài 2: tìm x (x-105):21=15 bài 3: Tìm

Question

Bài 1: Tính
a, 35.34+35.86+65.75+65.45
b, 12.53+53.172-53.84
c, 42.153-12.53+97
d, (2400+72):24
e, (3600-180):36
Bài 2: tìm x
(x-105):21=15
bài 3: Tìm x
a,21-(x-6)=12
b, 70-5.(x-3)=45
c, (x-2).(x-9)=0
d, (2.x-4).(3x-9)=0

in progress 0
Ruby 3 tuần 2021-07-08T17:31:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:32:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

   A) 35.34+35.86+65.75+65.45

       =(35.34+35.86)+(65.75+65.45)

       = 35.(34+86)+65.(75+45)

       =35.120+65.120

       =(35+65).120

       =100.120

       =12000

  b)12.53+53.172-53.84

    =53.(12+172-84)

    =53.100

    =5300

  c)42.153-12.53+97

    = 42.12.(153-53)+97

    =42.12.100+97

    =42.(12.100)+97

    =42.12000+97

    =504097

  d)(2400+72):24

    =2400:24+72:24

    =100+3

    =103

  e)(3600-180):36

    =3600:36-180:36

    =100-5

    =95

   Bài 2

  (x-105):21=15

   x-105      =15.21

    x-105     =315

           x      =315+105

           x      =420

  Bài 3: 

  A)21-(x-6)=12

            x-6  = 21-12

              x-6=9

                  x=9+6

                  x=15

  b)70-5.(x-3)=45

            5.(x-3)=70-45

            5.(x-3)=25

                 x-3 =25:5

                 x-3 =5

                     x =5+3 

                     x =8

  c)(x-2).(x-9)=0

                  x    =0+9

                  x    =9

                  x    =0+2

                  X    =2 

  vậy x=2 và9

   e)(2.x-4).(3.x-9)=0

  x=4 và 9                            

                  

    

  0
  2021-07-08T17:32:53+00:00

  Bài 1: Tính

  a, 35.34+35.86+65.75+65.45

  =35.(34+86)+65.(75+45)

  =35.120+65.120

  =120.(35+65)

  =120.100

  =12000

  b, 12.53+53.172-53.84

  =53.(12+172-84)

  =53.100

  =5300

  c, 42.153-12.53+97

  =6426-636+97

  =5790+97

  =5887

  d, (2400+72):24

  =2472÷24

  =103

  e, (3600-180):36

  =3420÷36

  =95

  Bài 2: tìm x

  (x-105):21=15

  x-105=15×21

  x-105=315

  x=315+105

  x=420

  bài 3: Tìm x

  a,21-(x-6)=12

  x-6=21-12

  x-6=9

  x=9+6

  x=15

  b, 70-5.(x-3)=45

  5.(x-3)=70-45

  5.(x-3)=25

  x-3=25÷5

  x-3=5

  x=5+3

  x=8

  c, (x-2).(x-9)=0

  ⇒x-2=0 hoặc x-9=0

  TH1:x-2=0

         x=0+2

         x=2

  TH2:x-9=0

         x=0+9 

         x=9

  Vậy….

  d, (2.x-4).(3x-9)=0

  2.x-4=0 hoặc 3x-9=0

  TH1:2.x-4=0

            2.x=0+4

            2.x=4

               x=4÷2

               x=2

  TH2: 3x-9=0

              3x=0+9

              3x=9

                x=9÷3

                x=3

  Vậy….

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )