Bài 1: Tính a. -7129+1478+7129+(-1479) b. |-5|.(-7)+4.(-9) c. 1-2+3-4+5-6+…+2009-2010+2011 Bài 2: Tìm x € Z biết a. x+5=-2+11 b. -3x=-5+29 c. |x|-9=

Question

Bài 1: Tính
a. -7129+1478+7129+(-1479)
b. |-5|.(-7)+4.(-9)
c. 1-2+3-4+5-6+…+2009-2010+2011
Bài 2: Tìm x € Z biết
a. x+5=-2+11
b. -3x=-5+29
c. |x|-9=-2+17
d. |x-9|=-2+17
Bài 3: Tìm x biết
|x+19|+|x+5|+|x+2011|=4x
Bài 4: Tìm các số nguyên n sao cho
a. n-1 là ước của 15
b 2n-1 chia hết cho n-3
Giúp em với. Vote 5 sao+câu trả lời hay nhất

in progress 0
Kennedy 53 phút 2021-11-25T12:02:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T12:03:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1:

  a. -7129+1478+7129+(-1479) = (-7129+7129)+(-1479+1478) = 0 +(-1) = -1

  b. |-5|.(-7)+4.(-9) = 5.(-7)+4.(-9) = -35+(-36) = -71

  c. 1-2+3-4+5-6+…+2009-2010+2011

  = (1-2)+(3-4)+(5-6)+…(2009-2010)+2011

  = (-1)+(-1)+(-1)+…+(-1)+2011

  Dãy số trên có $\frac{(2010-1)+1}{2}$ = 1005 số (-1)

  = 1005.(-1) +2011

  = -1005+2011

  = 1006

   Bài 2:

  a. x+5=-2+11

  ⇔ x+5=9

  ⇔ x=9-5

  ⇔ x=4

  b. -3x=-5+29

  ⇔ -3x=24

  ⇔ x=24:(-3)

  ⇔ x=-8

  c. |x|-9=-2+17

  ⇔ |x|-9=15

  ⇔ |x|=15+9

  ⇔ |x|=24

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=24\\x=-24\end{array} \right.\) 

  d. |x-9| = -2+17

  ⇔ |x-9|=15

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x-9=15\\x-9=-15\end{array} \right.\) 

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=26\\x=-6\end{array} \right.\) 

   Bài 3:

         |x+19|+|x+5|+|x+2011|=4x

  Ta có: Vế trái là tổng của các gía trị tuyệt đối nên là số không âm.

  => |x+19|+|x+5|+|x+2011|=4x

  ⇔ x+19+x+5+x+2011=4x

  ⇔  3x+(19+5+2011)=4x

  ⇔  3x + 2035 = 4x

  ⇔ 4x-3x=2035

  ⇔ x=2035

   Bài 4:

  a. (n-1) ∈ Ư(15)={±1;±3;±5;±15}

  +) n-1=1 ⇔ n=2

  +) n-1=-1 ⇔ n=0

  +) n-1=3 ⇔ n=4

  +) n-1=-3 ⇔ n=-2

  +) n-1=5 ⇔ n=6

  +) n-1=-5 ⇔ n=-4

  +) n-1=15 ⇔ n=16

  +) n-1=-15 ⇔ n=-14

  b. (2n-1) chia hết (n-3)

  hay 2n-6+5 chia hết (n-3)

  hay 2(n-3)+5 chia hết (n-3)

  ⇔ (n-3)∈Ư(5)={±1;±5}

  +) n-3=1 ⇔ n=4

  +) n-3=-1 ⇔ n=2

  +) n-3=5 ⇔ n=8

  +) n-3=-5 ⇔ n=-2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )