Bài 1: Tính B = 1 + 2 + 3 + … + 98 + 99 Bài 2: Tính C = 1 + 3 + 5 + … + 997 + 999

Question

Bài 1: Tính B = 1 + 2 + 3 + … + 98 + 99
Bài 2: Tính C = 1 + 3 + 5 + … + 997 + 999

in progress 0
Alexandra 23 giờ 2021-09-16T18:41:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:43:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Mk tb trong ảnh

  0
  2021-09-16T18:43:33+00:00

  Bạn tham khảo :

  1 .

  Ta thấy dãy B có $99$ số hạng .

  Tổng của dãy B là :

  $( 99 + 1 )  . 99 : 2 = 4950$

  Vậy $B = 4950$

  2 .

  Dãy C có số số hạng là :

  $( 999 – 1) : 2 + 1 = 500$ ( số hạng )

  Dãy C có tổng là :

  $( 999 + 1 ) .  500 : 2 = 250000 $

  Vậy $C = 250000$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )