Bài 1: Tính b) 7/9 . 81/14 c) 10/21 : 3/-14 + 5/3 d) -1/2 + 4/3 + 1/6

Question

Bài 1: Tính
b) 7/9 . 81/14
c) 10/21 : 3/-14 + 5/3
d) -1/2 + 4/3 + 1/6

in progress 0
Madelyn 4 tháng 2021-08-15T20:03:11+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:04:46+00:00

  Đáp án:

  b) `7/9 . 81/14`

  `= (7 . 81)/(9.14)`

  `= (1.9)/(1.2)`

  `= 9/2`

  `c) 10/21 : 3/-14 + 5/3`

  `= 10/21 . (-14)/3 + 5/3`

  `= -20/9 + 5/3`

  `= -20/9 + 15/9`

  `= -5/9`

  `d) -1/2 + 4/3 + 1/6`

  `= -3/6 + 8/6 + 1/6`

  `= 6/6 = 1`

  0
  2021-08-15T20:04:48+00:00

  Đáp án: b)9/2

               c)-5/9

               d)1

   

  Giải thích các bước giải: b) 7/9 . 81/14

                                             = 567/126 = 9/2

                                         c) 10/21 : 3/-14 + 5/3

                                             = -20/9         + 5/3

                                             = -60/27       + 45/27

                                             = -5/9

                                         d) -1/2 + 4/3 + 1/6

                                            = -3/6 + 8/6 + 1/6

                                            = 5/6            + 1/6

                                            = 1

   CTLHN plssssssssss

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )