bài 1 : tính bằng cách thuận tiện nhất: 0.5 x 17 x 5 + 0.25 x 520 + 31 x 2.5

Question

bài 1 : tính bằng cách thuận tiện nhất:
0.5 x 17 x 5 + 0.25 x 520 + 31 x 2.5

in progress 0
Harper 1 năm 2021-10-04T01:26:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:28:15+00:00

  ${0,5×17×5+0,25×520+31×2,5}$

  ${=2,5×17+2,5×52+2,5×31}$

  ${=2,5×(17+52+31)}$

  ${=2,5×100=250}$

  $\text{Chúc bạn học tốt}$

   

  0
  2021-10-04T01:28:52+00:00

  `0,5 × 17 × 5 + 0,25 × 520 + 31 × 2,5`

  `= 2,5 × 17 + 0,25 × 10 ×52 + 2,5 × 31`

  `= 2,5 × 17 + 2,5 × 52 + 2,5 × 31`

  `= 2,5 × (17 + 52 + 31)`

  `= 2,5 × 100`

  `= 250`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )