Bài 1 : Tính bằng cách thuận tiện nhất 4,86 x 0,25 x 40 0,125 x 6,94 x 80 76,9 x 99 + 72 + 0,9 Bài 2 : Tìm x x + x : 0,5 + x : 0,25 + x : 125 = 15

Question

Bài 1 : Tính bằng cách thuận tiện nhất
4,86 x 0,25 x 40
0,125 x 6,94 x 80
76,9 x 99 + 72 + 0,9
Bài 2 : Tìm x
x + x : 0,5 + x : 0,25 + x : 125 = 15

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-05T18:25:57+00:00 2 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:27:22+00:00

  bài 1 :

  4,86 x 0,25 x 40=4,86×( 0,25 x 40)=4,86×10=48.6

  0,125 x 6,94 x 80=(0.125×80)×6.94=10×6.94=69.4

  76,9 x 99 + 72 + 0,9=7613.1+72+0.9=7,685.1+0.9=7,686

  bài 2 

  x + x : 0,5 + x : 0,25 + x : 125 = 15

  ⇒x+x : 1/2+x: 1/4 +x :1/8=15

  ⇒x+2x+4x+8x=15

  ⇒x(2+4+8)=15

  ⇒x15=15

  ⇒x=15:15

  ⇒x=1

  vậy x =1

  xin hay nhất :3

  0
  2021-09-05T18:27:53+00:00

  Bài 1 : Tính bằng cách thuận tiện nhất

  4,86 x 0,25 x 40

  = (4,86 x 0,25) x 40

  = 48,6

  0,125 x 6,94 x 80

  = (0,125 x 6,94) x 80

  = 69,4

  76,9 x 99 + 72 + 0,9

  =7613,1+72+0,9

  =7,686

  Bài 2 : Tìm x

  x + x : 0,5 + x : 0,25 + x : 125 = 15

  x : ( 1 + 0,25 + 0,125) = 15.

  x : 1,875 = 15.

  x = 15 x 1,875.

  x = 28,125.

   Xin hay nhất cho nhóm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )