Bài 1: Tính $\dfrac{1}{2.3}$ + $\dfrac{1}{3.4}$+ $\dfrac{1}{4.5}$+……..+$\dfrac{1}{99.100}$ Các bn giúp mk vs dg cần gấp

Question

Bài 1: Tính
$\dfrac{1}{2.3}$ + $\dfrac{1}{3.4}$+ $\dfrac{1}{4.5}$+……..+$\dfrac{1}{99.100}$
Các bn giúp mk vs dg cần gấp

in progress 0
Margaret 11 phút 2021-09-22T14:26:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-22T14:28:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `1/{2.3}+1/{3.4} + 1/{4.5} + ….+1/{99.100}`

  `=1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + 1/4 – 1/5 + … + 1/99 – 1/100`

  `=1/2 – 1/100`

  `= 50/100 – 1/100`

  `=49/100.`

  0
  2021-09-22T14:28:38+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `1/2.3+1/3.4+1/4.5+…+1/99.100`

  `⇔1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+…+1/99-1/100`

  `⇔1/2-1/100`

  `⇔50/100-1/100`

  `⇔49/100`

  Áp dụng:

  $\frac{1}{a.b}=\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$

  $#minosuke$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )