Bài 1 tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm Bài 2 miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m ba

Question

Bài 1 tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm
Bài 2 miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng . tính diện tích của thành giếng đó
Giúp mik nha mik đang cần gấp

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-12-07T14:30:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:31:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1

  Bán kính hình tròn là

           $6,28 : 3,14 : 2 = 1$ cm

  Diện tích hình tròn là

            $1 × 1 × 3,14 = 3,14$ cm²

  Đáp số : $3,14$ cm²

  Bài 2

  Bán kính của miệng giếng và thành giếng là:

   0,7+0,3=1(m)

  Diện tích miệng giếng là:

   0,7.0,7.3,14=1,5386(m²)

  Diện tích miệng giếng và thành giếng là:

  1.1.3,14=3,14(m²)

  Diện tích của thành giếng là:

  3,14-1,5386=1,6014(m²)

  Đáp số :1,6014m²

  0
  2021-12-07T14:31:56+00:00

  Bài 1

  Bán kính hình tròn là:

           6, 28 : 2 : 3,14 = 1 (cm)

  Diện tích hình tròn là:

           3,14 x 12 = 3,14 (cm2)

                   Đáp số: 3,14 (cm2)

  Bài 2:

  Diện tích hình tròn bé miệng giếng là:

              0,7×0,7×3,14=1,5386(cm²)

  Bán kỉnh của hình tròn lớn là:

              0,7+0,3=1(cm)

  Diện tích hình tròn lớn là:

              1x1x3,14=3,14(cm²)

  Diện tích của thành giếng là:

              3,14-1,5386=1,6014(cm²)

                           Đáp số:1,6014 cm²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )