Bài 1: Tính khối lượng CaCO3 cần dùng để sản xuất được 2,8 tấn vôi sống CaO. Biết hiệu suất phản ứng là 80% Giúp mk với. Hứa vote 5 sao

Question

Bài 1: Tính khối lượng CaCO3 cần dùng để sản xuất được 2,8 tấn vôi sống CaO. Biết hiệu suất phản ứng là 80%
Giúp mk với. Hứa vote 5 sao

in progress 0
Piper 4 tháng 2021-08-11T10:37:47+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:39:28+00:00

  Đáp án:

  $6,25\,\rm tấn$

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình hoá học:

  $CaCO_3\xrightarrow{\quad t^\circ\quad} CaO + CO_2\uparrow$

  Số mol $CaO$ điều chế được:

  $n_{CaO}=\dfrac{m_{CaO}}{M_{CaO}}=\dfrac{2,8.10^6}{56}= 0,05.10^6\, \rm mol$

  Theo phương trình hoá học, ta được:

  $n_{CaCO_3}=n_{CaO} = 0,05.10^6\,\rm mol$

  Khối lượng $CaCO_3$ cần dùng theo lí thuyết:

  $m_{CaCO_3\,lt}= n_{CaCO_3}.M_{CaCO_3}=0,05.10^6.100 = 5.10^6 \rm gam$

  Khối lượng $CaCO_3$ cần dùng trên thực tế:

  $m_{CaCO_3\,tt}= \dfrac{m_{CaCO_3\,lt}}{H}=\dfrac{5.10^6}{80\%}=6,25.10^6\, \rm gam = 6,25\, \rm tấn$

  0
  2021-08-11T10:39:36+00:00

  Đáp án:

  `-m_{CaCO_3}=6,25(tấn)`

  Giải thích các bước giải:

  `-n_{CaO}=\frac{m_{CaO}}{M_{CaO}}=\frac{2,8}{56}=0,05(kmol)`

  Phương trình hóa học :

  $CaCO_3\xrightarrow{t^o}CaO+CO_2↑$

   `0,05`        `←0,05`                          `(mol)`

  `-` Vì `H=80%`

  `→m_{CaCO_3}=n_{CaCO_3}.M_{CaCO_3}.\frac{100%}{H}`

  `→m_{CaCO_3}=0,05.100.\frac{100%}{80%}=6,25(tấn)`

  $\boxed{\text{LOVE TEAM}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )