Bài 1: Tính khối lượng đá vôi chứa 75 % CaCO3 cần dùng để sản xuất được 1,4 vôi sống CaO? Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%

Question

Bài 1: Tính khối lượng đá vôi chứa 75 % CaCO3 cần dùng để sản xuất được 1,4 vôi sống CaO? Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%

in progress 0
Alice 4 tháng 2021-08-11T10:33:20+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:34:50+00:00

  Đáp án:

  $4,17\,\rm tấn$

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình hoá học:

  $CaCO_3\xrightarrow{\quad t^\circ\quad} CaO + CO_2\uparrow$

  Số mol $CaO$ điều chế được:

  $n_{CaO}=\dfrac{m_{CaO}}{M_{CaO}}=\dfrac{1,4.10^6}{56}=0,025.10^6\,\rm mol$

  Theo phương trình hoá học ta được:

  $n_{CaCO_3}=n_{CaO}=0,025.10^6 \,\rm mol$

  Khối lượng $CaCO_3$ cần dùng theo lí thuyết:

  $m_{CaCO_3\,lt}=n_{CaCO_3}.M_{CaCO_3}= 0,025.10^6.100 = 2,5.10^6\,\rm gam = 2,5\,\rm tấn$

  Khối lượng $CaCO_2$ thực tế cần dùng:

  $m_{CaCO_3\,tt}= \dfrac{m_{CaCO_3\,lt}}{H}=\dfrac{2,5}{80\%}=3,125\,\rm tấn$

  Khối lượng đá vôi cần dùng:

  $m_{\rm đá\,\,vôi}=\dfrac{m_{CaCO_3\,tt}}{75\%}= \dfrac{3,125}{75\%}=4,17\,\rm tấn$

  0
  2021-08-11T10:35:02+00:00

  Đáp án:

   4,167 tấn

  Giải thích các bước giải:

   \(CaC{O_3} \xrightarrow{t^0} CaO + C{O_2}\)

  Ta có : Cứ 100g $CaCO_3$ thì điều chế được 56g $CaO$

                    x tấn                                              1,4 tấn

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow x = \dfrac{{1,4 \times 100}}{{56}} = 2,5\\
  H = 80\%  \Rightarrow {m_{CaC{O_3}}} cần dùng = \dfrac{{2,5 \times 100}}{{80}} = 3,125\text{ tấn }
  \end{array}\)

  Khối lượng đá vôi cần dùng là : \(\dfrac{{3,125 \times 100}}{{75}} = 4,167\) tấn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )