Bài 1 : tính nhanh a. -28 + 32 – 45 – 32 + 28 + 45 – 8 b. 42 – 56 + 33 – ( 33 – 56 + 42 – 10 ) c. -5 – {- [ – ( -7 ) + ( -10 ) ]} – [ 5 – ( -12 ) –

Question

Bài 1 : tính nhanh
a. -28 + 32 – 45 – 32 + 28 + 45 – 8
b. 42 – 56 + 33 – ( 33 – 56 + 42 – 10 )
c. -5 – {- [ – ( -7 ) + ( -10 ) ]} – [ 5 – ( -12 ) – [ ( -3)- ( -9 ) – 4 -5 ]
d. | x + 2 | = 4

in progress 0
Nevaeh 17 phút 2021-11-26T06:32:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T06:33:46+00:00

  `a) -28+32-45-32+28+45-8`

  `= [(-28)+28]+[32+(-32)]+[(-45)+45]+8`

  `= 0+0+0+8`

  `= 8`

  `b) 42-56+33-(33-56+42-10)`

  `= 42-56+33-33+56-42+10`

  `= [42-42]+[(-56)+56]+(33-33)+10`

  `= 0+0+0+10`

  `= 10`

  `c) -5-{-[-(-7)+ ( -10 ) ]} – [ 5 – ( -12 ) – [ ( -3)- ( -9 ) – 4 -5 ]`

  `= -5+[7+(-10)]-[5+12-[(-3)+9-4-5]`

  `= -5+(-3)-[5+12+3+9-4-5]`

  `= -5+(-3)-20`

  `= -28`

  `d) |x+2|= 4`

  TH1: `x+2= 4`                                 TH2: `x+2= -4`

          `x= 4-2`                                           `x= -4-2`

          `x= 2`                                              `x= -6`

  Vậy `x∈{2; -6}`

  0
  2021-11-26T06:34:18+00:00

  Đáp án:

  a)-28 + 32 – 45 – 32 + 28 + 45 – 8

  =(28-28)+(32-32)+(45-45)-8

  =-8

  b. 42 – 56 + 33 – ( 33 – 56 + 42 – 10 )

  =42-56+33-33+56-42+10

  =(42-42)+(56-56)+(33-33)+10

  =10

  c)-5-{-[-(-7)+ ( -10 ) ]} – [ 5 – ( -12 ) – [ ( -3)- ( -9 ) – 4 -5 ]`

  =-5+(-3)-20

  th1=4                                 th2-4

                                                     x

          =2                                              =-6

  Vậy 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )