Bài 1: Tuổi Hoa bằng 1/4 tuổi mẹ và bằng 1/7 tuổi ông. Ông hơn mẹ 27 tuổi. Hỏi Hoa bao nhiêu tuổi? Bài 2: Tính giá trị của biểu thức a) 2004 – 5 + 5 +

Question

Bài 1: Tuổi Hoa bằng 1/4 tuổi mẹ và bằng 1/7 tuổi ông. Ông hơn mẹ 27 tuổi. Hỏi Hoa bao nhiêu tuổi?
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức
a) 2004 – 5 + 5 + 5 + … + 5 ( 50 chữ số 4 ) b) 1850 + 4 – (4 + 4 + 4 + … + 4) (100 chữ số 5 )

in progress 0
Lydia 3 tuần 2021-07-08T20:51:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:52:57+00:00

  Tỉ số giữa tuổi của ông và tuổi của mẹ là: 

  $\frac{1}{4}:\frac{1}{7}=\frac{7}{4}$

  Tuổi của mẹ là:

  $27:(7-4)×4=36$ (tuổi)

  Tuổi của Hoa là:

  $36:4=9$ (tuổi)

  Đáp số: …..

  Bài 2:

  a) $2004-5+5+5+…..+5$

  $=2004-(5+5+5+…..+5)$

  $=2004-(5×100)$

  $=2004-500$

  $=1504$

  b) $1850+4-(4+4+4+……+4)$

  $=1850+4-(4×50)$

  $=1854-200$

  $=1654$

   

  0
  2021-07-08T20:53:51+00:00

  Đáp án:

  Bài 1: 9 tuổi, Bài 2 a) 2499, b) 1709

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1

  Ta có sơ đồ

  Hoa : |_____|

  Mẹ   : |_____|_____|_____|_____| 

                                              | ……27 tuổi……….| 

  Ông : |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|           

  27 tuổi ứng với số phần là :

         7 – 4 = 3 ( Phần )

  Hoa có số tuổi là

         27 : 3 = 9 ( Tuổi )

              Đáp số : 9 tuổi .

  Bài 2

  a) 2004-5+(5×100)

  =2004-5+500

  =1999+500

  =2499

  b)1805+4-(4×50)

  =1805+4-200

  =1809-200

  =1709

  #Yummy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )