Bài 1: Viết câu lệnh lặp for … do tính tổng các số từ 1 đến 15. Bài 2: Viết chương trình nhập số tự nhiên N từ bàn phím (N>0), tính giai thừa của N (

Question

Bài 1: Viết câu lệnh lặp for … do tính tổng các số từ 1 đến 15.
Bài 2: Viết chương trình nhập số tự nhiên N từ bàn phím (N>0), tính giai thừa của N (N!)
Bài 3: Viết câu lệnh lặp for … do tính tổng các số lẻ trong phạm vi từ 1 đến 20.
Bài 4: Viết câu lệnh lặp for … do tính tổng các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến 20.
Mình cần một câu trả lời đúng nhất cho 4 bài này.

in progress 0
Josephine 5 tháng 2021-07-23T08:28:59+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:30:32+00:00

  1)For i:=1 to 15 do S:=S+i;

  2)Program TINH_N_GIAI_THUA;
  Uses crt;
  Var i,n,gt:integer;
  Begin
     Clrscr;
     Writeln(‘ TINH N GIAI THUA:’);
     Writeln(‘———————————-‘);
     Write(‘Nhap n =’); readln(n);
     gt:=1;
     For i:=1 to n do
     gt:=gt*i;
     Writeln(n, ‘!=’,gt);
     Readln;
  End.

  3) For i:=1 to 20 do if n mod 2<>0 then S:=S+i;

  4) For i:=1 to 20 do if n mod 2=0 then S:=S+i;

  0
  2021-07-23T08:30:50+00:00

  Bài 1:

  program tinhtong;

  uses crt;

  var i,s:integer;

  begin

       clrscr;

       S:=0;

       for i:=1 to 15 do S:=S+i;

       write(‘Tong cac so tu 1 den 15 la: ‘,s);

       readln;

  end.

  Bài 2:

  program giaithua;

  uses crt;

  var n,i:byte;

        gt:int64;

  begin

       clrscr;

       write(‘Nhap so can tinh: ‘);  readln;

       gt:=1;

       for i:=1 to n do gt:=gt*i;

       write(n,’!= ‘,gt);

       readln;

  end.

  Bài 3:

  program tinhtong;

  uses crt;

  var i,s:integer;

  begin

       clrscr;

       S:=0;

       for i:=1 to 20 do

             if i mod 2=1 then S:=S+i;

       write(‘Tong cac so le tu 1 den 20 la: ‘,s);

       readln;

  end.

  Bài 4:

  program tinhtong;

  uses crt;

  var i,s:integer;

  begin

       clrscr;

       S:=0;

       for i:=1 to 20 do

            if i mod 2=0 then S:=S+i;

       write(‘Tong cac so chan tu 1 den 20 la: ‘,s);

       readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )