Bài 1. Viết chương trình: -Nhập vào số nguyên N. -Xuất ra màn hình các số chẵn từ 1 đến N. -Xuất ra màn hình các số lẻ từ 1 đến N. Bài 2. Viết chương

Question

Bài 1. Viết chương trình:
-Nhập vào số nguyên N.
-Xuất ra màn hình các số chẵn từ 1 đến N.
-Xuất ra màn hình các số lẻ từ 1 đến N.
Bài 2. Viết chương trình:
-Nhập vào số nguyên N.
-Xuất ra màn hình tổng các số từ 1 đến N.
-Xuất ra màn hình tích các số từ 1 đến N.
Bài 3. Viết chương trình:
-Nhập vào sốnguyên N.
-Tính tổng các số lẻ từ 1 đến N và xuất quả ra màn hình.
-Thực hiện đếm xem có bao nhiêu số lẻ từ 1 đến N và xuất kết quả ra màn hình.
Bài 4. Viết chương trình:
-Nhập vào số nguyên N.
-Tính tích các số chẵn từ 1 đến N và xuất kết quả ra màn hình.
-Thực hiện đếm xem có bao nhiêu số chẵn từ 1 đến N và xuất kết quả ra màn hình.

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-08-20T03:20:49+00:00 2 Answers 179 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:22:01+00:00

  Bài 3:

  Program FNG;
  Uses crt;
  Var n,i,dl,sl: longint;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);
          dl:=0; sl:=0;
          For i:=1 to n do
                  If i mod 2 = 1 then
                  Begin
                          sl:=sl+i;
                          inc(dl);
                  End;

          Writeln(‘1. ‘,sl);
          Write(‘2. ‘,dl);
          Readln
  End.

  0
  2021-08-20T03:22:29+00:00

  Anh nhớ vote 5 sao nhé

  Bài 1

  Uses crt;

  Var N,i:word;

  Begin 

  Clrscr;

  Write(‘n=’);

  Readln(n);

  For i:=1 to n do if i mod 2 = 0 then write(‘so chan la:’,i) else write(‘so le la:’,i);

  Bài 2 Uses crt

  ; Var n,i,s,a:word;

  Begin

  Clrscr;

  Write(‘n=’);

  Readln(n);

  For i:=1 to n do s:=s+i;

  Write(‘tong cua cac so tu 1 den n la:’,s);

  Readln;

  For i:=1 to n do a:=a*i;

  Write(‘tich tu 1 den n la:’,a);

  Readln End.

  Readln 

  End.

  Bài 3

  Uses crt;
  Var n,i,dl,sl: longint;
  Begin
  Clrscr;

  Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);
   dl:=0; sl:=0;
  For i:=1 to n do
  If i mod 2 = 1 then
   Begin
  sl:=sl+i;
  inc(dl);
  End;
  Writeln(‘1. ‘,sl);
  Write(‘2. ‘,dl);
  Readln
  End.

  Bài 4

  bai-1-viet-chuong-trinh-nhap-vao-so-nguyen-n-uat-ra-man-hinh-cac-so-chan-tu-1-den-n-uat-ra-man-h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )