Bài 1: Viết dạng so sánh hơn và so sánh hơn nhất của các tính từ và trạng từ sau: Tính từ/ Trạng từ So sánh hơn

Question

Bài 1: Viết dạng so sánh hơn và so sánh hơn nhất của các tính từ và trạng từ sau:
Tính từ/ Trạng từ So sánh hơn So sánh hơn nhất
1. beautiful
2. hot
3. crazy
4. slowly
5. few
6. little
7. bad
8. good
9. attractive
10. big

in progress 0
Elliana 6 ngày 2021-12-04T06:42:13+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:44:06+00:00

  @Minz:

  Tính từ/Trạng từ                                                     SS hơn                                 SS nhất         

  1. beautiful                                                            more beautiful                 the most beautiful

  2. hot                                                                       hotter                                  the hottest

  3. crazy                                                                   crazier                                 the craziest

  4. slowly cái này tùy vào Adj hay là Adv nha bạn      slowlier/more slowly   the slowliest/the most 

                                                                                                                            slowly

  5. few                                                                       fewer                                the fewest

  6. little                                                                        less                                  the least

  7. bad                                                                          worse                             the worst

  8. good                                                                      better                               the best

  9. attractive                                                                more attractive                the most attractive

  10. big                                                                         bigger                             the biggest

  Nếu thấy hay cho mik xin ctrlhn!

  0
  2021-12-04T06:44:06+00:00

  1 more beautiful / the most beautiful

  2 hotter / the hottest

  3 rayzier / the crayziest

  4 slowlier / the slowliest

  5 fewer / the fewest

  6 less / the least

  7 worse / worst

  8 better / the best

  9 more attractive / the most attractive

  10 bigger / the biggest

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )