Bài 11: Tìm – Số liền trước của 15 là … – Số liền sau của 29 là … – Số liền sau của 33 là … – Số liền trước của 19 là … – Số liền sau của 90 là … – Số

Question

Bài 11: Tìm
– Số liền trước của 15 là …
– Số liền sau của 29 là …
– Số liền sau của 33 là …
– Số liền trước của 19 là …
– Số liền sau của 90 là …
– Số liền trước của 51 là …

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-12T03:13:56+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T03:15:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Số liền trước của 15 là …14

  – Số liền sau của 29 là 30…

  – Số liền sau của 33 là …34

  – Số liền trước của 19 là …18

  – Số liền sau của 90 là …91

  – Số liền trước của 51 là …50

  0
  2021-10-12T03:15:21+00:00

  Đáp án:

  – Số liền trước của 15 là 14
  – Số liền sau của 29 là 30
  – Số liền sau của 33 là 34
  – Số liền trước của 19 là 18
  – Số liền sau của 90 là 91
  – Số liền trước của 51 là 50

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )