Bài 12 : 2018 $m^{2}$ = ……… $dam^{2}$ ……… $m^{2}$ 30005 $dam^{2}$ = ………. $km^{2}$ ………..$dam^{2}$ 2015 $dam^{2}$ = ………..

Question

Bài 12 :
2018 $m^{2}$ = ……… $dam^{2}$ ……… $m^{2}$
30005 $dam^{2}$ = ………. $km^{2}$ ………..$dam^{2}$
2015 $dam^{2}$ = ……….. $hm^{2}$ ………$dam^{2}$
40064 $mm^{2}$ = ………….$dam^{2}$………….$mm^{2}$
Bài 13 : Mảnh vườn nhà bác Nam có diện tích là

in progress 0
Daisy 3 tuần 2021-07-10T12:34:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:35:35+00:00

  `2018 m² = 20 dam^2 18 m^2` (vì `1 dam^2 = 100 m^2`)

  `30005 dam^2 = 3 km^2 5 dam^2` (vì `1 km^2 = 10000 dam^2`)

  `2015 dam^2 = 20 hm^2 15 dam^2` (vì `1 hm^2 = 100 dam^2`)

  `40064 mm^2 = 0,004 dam^2 64 mm^2` (vì `1 dam^2 = 1 00000000 mm^2`)

  0
  2021-07-10T12:36:01+00:00

  2018 m2 = 20 dam2 18m2

  30005 dam2 = 0,3 km2 5 dam2

  2015 dam2 = 20 hm2 15 dam2

  40064 mm2= 0,0004 64 mm2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )