Bài 13A. Hãy xác định hệ số a và b để đa thức f(x)=x^2+a.x+b nhận các số 0; 2 làm nghiệm.

Question

Bài 13A. Hãy xác định hệ số a và b để đa thức f(x)=x^2+a.x+b nhận các số 0; 2 làm nghiệm.

in progress 0
Valerie 5 tháng 2021-07-13T03:26:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:28:00+00:00

  Đáp án:

   $a=-2,b=0$

  Giải thích các bước giải:

   Khi $x=0$ thì

  $f(0)=b=0$

  Khi $x=2$ thì

  $f(2)=4+2a+b=0$

  Với $b=0$

  ⇒$4+2a+b=0$

  $⇒4+2a+0=0$

  $⇔2a=-4$

  $⇔a=-2$

  0
  2021-07-13T03:28:06+00:00

  Đáp án:

   `a=-2` và `b=0`

  Giải thích các bước giải:

   `f(x)=x^2+a.x+b`

  $*$ 

   `f(0)=0^2+a.0+b=0`

  `\to b=0`     `(1)`

  $*$

  `f(2)=2^2+a.2+b=0`

  `\to 4+2a+b=0`

  Từ `(1)`

  `\to 4+2a=0`

  `\to 2a=-4`

  `\to a=-2`

  Vậy `a=-2` và `b=0`  để đa thức `f(x)=x^2+a.x+b` nhận các số `0; 2` làm nghiệm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )