Bài 152. Trong buổi liên hoan, khi 15 bạn nữ ra về thì số bạn còn lại có số nam gấp đôi số nữ. Sau đó lại có 45 bạn nam ra về thì số còn lại có số nữ

Question

Bài 152. Trong buổi liên hoan, khi 15 bạn nữ ra về thì số bạn còn lại có số nam gấp
đôi số nữ. Sau đó lại có 45 bạn nam ra về thì số còn lại có số nữ bằng số nam. Hỏi
lúc đầu có bao nhiêu bạn nữ tham gia liên hoan ?
Bài 153. Một số được viết bởi 500 chữ số 6. Hỏi nếu lấy số đó chia cho 15 thì phần
thập phân là bao nhiêu?
Bài 154. Trong một chiếc hộp có 8 bi đỏ, 6 bi xanh và 13 bi vàng. Không nhìn vào
hộp, hỏi phải lấy ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có 5 viên bi cùng mầu?
Bài 155: Một phép chia có thương là 4 và số dư là 3. Tổng của số bị chia và số
chia là 303. Tìm số bị chia và số chia.
Bài 156: Cho biết số bị chia, số chia, thương và số dư của một phép chia là 4 số
trong các số 2; 3; 9; 27; 81; 243; 567. Tìm số dư của phép chia đó.
A. 9 B. 81 C. 27 D. 2
Bài 157: Tìm chữ số tận cùng của tích: 2 x 12 x 22 x …. x 2012 x 2022
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-07-11T09:02:38+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T09:03:52+00:00

  152
  Theo đầu bài, ta có số bạn nam bằng 2 lần số bạn nữ khi có 15 bạn nữ ra về, 45 bạn
  nam ra về thì số nam bằng số nữ. Do vậy, số bạn nữ còn lại là 45 bạn.
  Số bạn nữ lúc đầu là:

  `45 + 15 = 60` (bạn)
  Đáp số: `60` bạn nữ
  153
  `6666…66{500` chữ số `6} = 6666…60{499` chữ số `6` và `1` chữ số `0} + 6`
  Thấy: `6666…60{499` chữ số `6` và `1` chữ số `0}` chia hết cho `15` vì chia hết cho `3` và `5` 
  Vậy khi lấy `6666…66{500` chữ số `6}` chia cho `15` thì phần phận phân sẽ bằng phần thập phân của `6` chia cho `15,` mà `6 : 15 = 0,4.`
  Vậy phần thập phân là `4.`
  Đáp số: `4`
  154
  Xét trường hợp xấu nhất là ta bốc được mỗi loại 4 viên bi cùng màu.
  Khi đó số bi bốc là: `4 + 4 + 4 = 12` (viên bi).
  Vậy ta sẽ bốc ít nhất `12 + 1 = 13` (viên bi) để đảm bảo có chắc chắn `5` viên bi cùng
  màu.
  Đáp số: `13`
  155
  Nếu số bị chia giảm đi `3` đơn vị thì sẽ chia hết cho số chia, lúc này tổng của chúng là:

  `303 – 3 = 300`

  Tổng số phần bằng nhau:

  `1 + 4 = 5` (phần)
  Số chia là:

  `300 : 5 = 60`
  Số bị chia là:

  `60` x `4 + 3 = 243`
  Đáp số: `243` và `60`
  156
  Thấy `567 : 243 = 2` (dư `81`)
  Vậy số dư là `81.`
  Đáp số: `81`
  157
  Nhận thấy cứ `4` chữ số có tận cùng là `2` thì tích có tận cùng là `6.`
  Tích này có tất cả:

  `(2022 – 2) : 10 + 1 = 203` (thừa số)
  Ta có: `203 : 4 = 50` dư `3.`
  Vậy chữ số tận cùng của dãy là chữ số tận cùng của tích:

  `6` x `2` x `2` x `2 = 48`
  Vậy chữ số tận cùng của dãy là `8`

  Đáp số: `8.`

  Chọn `D. 8`

   

  0
  2021-07-11T09:04:18+00:00

  Bài 152. 
  Theo đầu bài, ta có số bạn nam bằng 2 lần số bạn nữ khi có 15 bạn nữ ra về, 45 bạn
  nam ra về thì số nam bằng số nữ. Do vậy, số bạn nữ còn lại là 45 bạn.
  Số bạn nữ lúc đầu là: 45 + 15 = 60 bạn
  Đ/S: 60 bạn nữ
  Bài 153. 
  6666…66{500 chữ số 6} = 6666…60{499 chữ số 6 và 1 chữ số 0} + 6
  Thấy: 6666…60{499 chữ số 6 và 1 chữ số 0} chia hết cho 15 vì nó chia hết cho 3
  và 5 (có tổng các chữ số chia hết cho 3, chữ số tận cùng là 0 nên chia hết cho 5).
  Vậy khi lấy 6666…66{500 chữ số 6} chia cho 15 thì phần phận phân sẽ bằng phần
  thập phân của 6 chia cho 15, mà 6 : 15 = 0,4.
  Vậy phần thập phân là 4.
  Đ/S: 4
  Bài 154. 
  Xét trường hợp xấu nhất là ta bốc được mỗi loại 4 viên bi cùng màu.
  Khi đó số bi bốc là: 4 + 4 + 4 = 12 (viên bi).
  Vậy ta sẽ bốc ít nhất 12 + 1 = 13 (viên bi) để đảm bảo có chắc chắn 5 viên bi cùng
  màu.
  Đ/S: 13
  Bài 155: 
  Nếu số bị chia giảm đi 3 đơn vị thì sẽ chia hết cho số chia, lúc này tổng của chúng
  là: 303 – 3 = 300
  Tổng số phần bằng nhau: 1 + 4 = 5 (phần)
  Số chia là: 300 : 5 = 60
  Số bị chia là: 60 x 4 + 3 = 243
  Đ/S: 243; 60
  Bài 156: 
  Thấy 567 : 243 = 2 (dư 81)
  Vậy số dư là 81.
  Đ/S: 81
  Bài 157:
  Nhận thấy cứ 4 chữ số có tận cùng là 2 thì tích có tận cùng là 6.
  Tích này có tất cả: (2022 – 2) : 10 + 1 = 203 (thừa số)
  Ta có: 203 : 4 = 50 dư 3.
  Vậy chữ số tận cùng của dãy là chữ số tận cùng của tích: 6 x 2 x 2 x 2 = 48
  Vậy chữ số tận cùng của dãy là 8

  Đ/S: 8.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )