Bài 16: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí gồm có CO và H2 cần dùng 9,6 gam khí oxi. Khí sinh ra có 8,8 gam CO2. a) Viết các PTHH xảy ra. b) Tính thàn

Question

Bài 16: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí gồm có CO và H2 cần dùng 9,6 gam khí oxi. Khí sinh ra có 8,8 gam CO2.
a) Viết các PTHH xảy ra.
b) Tính thành phần phần trăm của hỗn hợp khí ban đầu theo số mol và theo khối lượng.

in progress 0
Faith 1 tháng 2021-10-28T13:05:20+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:06:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) 2CO+O2–.2CO2(1)

  2H2+O2–>2H2O(2)

  b) n O2=9,6/32=0,3(mol)

  n CO2=8,8/44=0,2(mol)

  n CO=n CO2=0,2(mol)

  n O2(1)=1/2 n CO2=0,1(mol)

  =>n O2(2)=0,3-0,1=0,2(mol)

  n H2=2n O2(2)=0,4(mol)

  =>%n CO=0,2/0,2+0,4.100%=33,33%

  %m H2=100-33,33=66,67%

  %m CO=0,2.28/0,2.28+0,4.2=87,55

  %m H2=100-87,5=13,5%

  0
  2021-10-28T13:06:42+00:00

  ) PTHH :

  (1)2CO+O2t0>2CO2(1)2CO+O2−t0−>2CO2

  (2)2H2+O2t0>2H2O(2)2H2+O2−t0−>2H2O

  b) Theođbàtacó:nCO2=8,844=0,2(mol)Theo−đề−bà−ta−có:nCO2=8,844=0,2(mol)

  Theo PTHH 1 ta có :

  nO2=12nCO2=0,1(mol)nO2=12nCO2=0,1(mol)

  nCO = nCo2 = 0,2 (mol)

  => nO2(2) = 9,60,1.3232=0,2(mol)9,6−0,1.3232=0,2(mol)

  Theo PTHH 2 ta có :

  nH2 = 2nO2=2.0,2=0,4(mol)

  => ⎧⎩⎨%mCO=0,2.280,2.28+0,4.2.100%=87,5%%mH2=100%87,5%=12,5%

  nếu đúng vote mình 5* nhá

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )