Bài 16: Lớp 7 GDCD làm giúp m nha mn ai sai = báo cáo b này dễ và cơ bản ạ Lòng tin vào một cái gì đó thần bí là: * 1 point D. Cả 3 đáp án trên B. Tín

Question

Bài 16: Lớp 7 GDCD làm giúp m nha mn ai sai = báo cáo b này dễ và cơ bản ạ
Lòng tin vào một cái gì đó thần bí là: *
1 point
D. Cả 3 đáp án trên
B. Tín ngưỡng
C. Mê tín dị đoan
A. Tôn giáo
Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là? *
1 point
Tín ngưỡng.
Truyền giáo.
Tôn giáo.
Mê tín dị đoan.
Hành vi nào thể hiện tín ngưỡng: *
1 point
Xem bói để biết trước tương lai
Yểm bùa
Không ăn trứng trước khi đi thi
Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên
Hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy được gọi là? *
1 point
D. Truyền giáo.
A. Tôn giáo.
C. Mê tín dị đoan.
B. Tín ngưỡng.
Vào dịp tháng Giêng các gia đình thường đi lễ chùa, việc làm đó là? *
1 point
D. Công giáo.
A. Tôn giáo.
C. Mê tín dị đoan.
B. Tín ngưỡng.
Lòng tin vào một cái gì đó thần bí, như (thần linh, thượng đế, chúa trời.) được gọi là? *
1 point
C. Mê tín dị đoan.
A. Tôn giáo.
B. Tín ngưỡng.
D. Công giáo.
Những ý kiến về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo sau đây là đúng ? *
1 point
Lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để hành nghề mê tín dị đoan.
Theo tôn giáo hay không theo tôn giáo là quyền của mỗi người.
Đã theo tôn giáo nào thì phải theo đến cùng.
Cha mẹ theo tôn giáo nào thì con cái cũng phải theo tôn giáo đó.
Những ý kiến về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo sau đây là sai ? *
1 point
Có thể bỏ tôn giáo này để theo tôn giáo khác.
Công dân có quyền theo tín ngưỡng tôn giáo này, hoặc tín ngưỡng tôn giáo khác.
Không ai có quyền cưỡng ép người khác theo tôn giáo của mình.
Dụ dỗ, lôi kéo người khác theo tín ngưỡng tôn giáo của mình.
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo có nghĩa là: *
1 point
b.Người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa.
Các câu a, b, c đúng.
c. Có quyền bỏ tín ngưỡng tôn giáo này để theo tín ngưỡng tôn giáo khác.
a.Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào.
Những hành vi nào dưới đây là thực hiện không đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ? *
1 point
Cản chở người khác theo tôn giáo mới.
Tham gia các lễ hội của tôn giáo mình.
Vận động đồng bào thuộc tôn giáo mình tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
Bỏ tôn giáo này để theo một tôn giáo khác.

in progress 0
Melody 2 tuần 2021-08-31T07:05:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:06:47+00:00

  Lòng tin vào một cái gì đó thần bí là: * 1 point

  D. Cả 3 đáp án trên

  B. Tín ngưỡng

  C. Mê tín dị đoan

  A. Tôn giáo

  Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là? * 1 point

  Tín ngưỡng.

  Truyền giáo.

  Tôn giáo.

  Mê tín dị đoan.

  Hành vi nào thể hiện tín ngưỡng: * 1 point

  Xem bói để biết trước tương lai

  Yểm bùa Không ăn trứng trước khi đi thi

  Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên

  Hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy được gọi là? * 1 point

  D. Truyền giáo.

  A. Tôn giáo.

  C. Mê tín dị đoan.

  B. Tín ngưỡng

  . Vào dịp tháng Giêng các gia đình thường đi lễ chùa, việc làm đó là? * 1 point

  D. Công giáo.

  A. Tôn giáo.

  C. Mê tín dị đoan.

  B. Tín ngưỡng.

  Lòng tin vào một cái gì đó thần bí, như (thần linh, thượng đế, chúa trời.) được gọi là? * 1 point

  C. Mê tín dị đoan.

  A. Tôn giáo.

  B. Tín ngưỡng.

  D. Công giáo.

  Những ý kiến về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo sau đây là đúng ? * 1 point

  Lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để hành nghề mê tín dị đoan.

  Theo tôn giáo hay không theo tôn giáo là quyền của mỗi người.

  Đã theo tôn giáo nào thì phải theo đến cùng. 

  Cha mẹ theo tôn giáo nào thì con cái cũng phải theo tôn giáo đó.

  Những ý kiến về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo sau đây là sai ? * 1 point

  Có thể bỏ tôn giáo này để theo tôn giáo khác.

  Công dân có quyền theo tín ngưỡng tôn giáo này, hoặc tín ngưỡng tôn giáo khác.

  Không ai có quyền cưỡng ép người khác theo tôn giáo của mình.

  Dụ dỗ, lôi kéo người khác theo tín ngưỡng tôn giáo của mình.

  Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo có nghĩa là: * 1 point

  b.Người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa.

  Các câu a, b, c đúng.

  c. Có quyền bỏ tín ngưỡng tôn giáo này để theo tín ngưỡng tôn giáo khác.

  a.Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào.

  Những hành vi nào dưới đây là thực hiện không đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ? * 1 point Cản chở người khác theo tôn giáo mới.

  Tham gia các lễ hội của tôn giáo mình.

  Vận động đồng bào thuộc tôn giáo mình tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

  Bỏ tôn giáo này để theo một tôn giáo khác.

  0
  2021-08-31T07:07:30+00:00

  Đáp án:1 d – 2 b – 3 d – 4 b – 5 b – 6 b – 7 b – 8 a , b , c – 9 d –  10 a

  Gỉai thích các bước giải:

  Mình làm biếng ghi , chừng nào siêng thì ghi cho bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )