Bài 18. Tính tổng 100 số đầu tiên của dãy sau: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 1; 0; 1; 1; 1 ; 2; 1; 3; 1; 4; 1; 5; 1; 6… Bài 19. Trong dãy số sau: 1; 1;

Question

Bài 18. Tính tổng 100 số đầu tiên của dãy sau:
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 1; 0; 1; 1; 1 ; 2; 1; 3; 1; 4; 1; 5; 1; 6…
Bài 19. Trong dãy số sau: 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; …bắt đầu từ số thứ ba, mỗi số
bằng tổng 2 số liền trước nó. Hỏi có bao nhiêu số chẵn trong 1000 số đầu tiên của
dãy?
Bài 21. Các số 3; 4; 5; 7 có thể tạo thành 24 số có 4 chữ số khác nhau. Tính trung
bình cộng của 24 số này?
Bài 22: Cho các chữ số 0; 4; 5; 7. Tính tổng của các số có 4 chữ số khác nhau tạo
bởi 4 chữ số đã cho?

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-09-20T18:26:37+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:27:50+00:00

  18.

  Từ 1 đến 9 có 9 chữ số.
  Từ 10 đến 54 có 54 – 10 + 1 = 45 số nên có: 45 x 2 = 90 chữ số.

  Vậy ta quy bài toán về việc tính tổng các chữ số của các số từ 1 đến 54 và cộng
  thêm chữ số 5 (chữ số thứ 100 là chữ số 5 ở hàng chục của số 55).
  Các chữ số: 1; 2; 3; 4 xuất hiện 15 lần.
  Các chữ số: 6; 7; 8; 9 xuất hiện 5 lần.
  Chữ số 5 xuất hiện 11 lần (kể cả chữ số 5 đứng ở vị trí thứ 100)
  Vậy tổng 100 số đầu tiên của dãy là:
  (1 + 2 + 3 + 4) x 16 + (6 + 7 + 8 + 9) x 5 + 5 x 11 = 365
  Đ/S: 365.

  19.

  Nhận xét: Cứ 3 số liên tiếp thì có 1 số chẵn.
  Thấy: 1000 : 3 = 333 dư 1. Số bị dư là số lẻ.
  Vậy trong 1000 số đầu tiên của dãy thì có 333 số chẵn.
  Đ/S: 333.

  21.

  Mỗi chữ số xuất hiện ở các hàng nghìn, trăm, chục và đơn vị số lần là:
  24 : 4 = 6 (lần)
  Ta có: 3 + 4 + 5 + 7 = 19
  Tổng của 24 số là:
  19 x (6 x 1000 + 6 x 100 + 6 x 10 + 6) = 126654
  Trung bình của 24 số là: 126654 : 24 = 5277,25
  Đ/S: 5277,25.

  22.

  Tính cả số 0 hàng nghìn
  Chữ số hàng nghìn có 4 cách chọn
  Chữ số hàng trăm có 3 cách chọn
  Chữ số hàng chục có 2 cách chọn
  Chữ số hàng đơn vị có 1 cách chọn
  Lập được: 4 x 3 x 2 x 1 = 24 số.
  Tổng của 24 số này là:
  (0 + 4 + 5 + 7) x (6 x 1000 + 6 x 100 + 6 x 10 + 6) = 106656
  Tổng các số có chữ số 0 ở hàng nghìn là:
  457 + 475 + 547 + 574 + 745 + 754 = 3552

  Vậy tổng cần tìm là: 106656 – 3552 = 103104
  Đ/S: 103104.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )