bài 1hà mua 4 bút bi và 3 quyển vở hết 17600 đồng. Lan mua 2 bút bi và 2 quyển ở cùng loại hết 10400 đồng. Giá tiền 1 bút bi kém 1 quyển vở là bao nhi

Question

bài 1hà mua 4 bút bi và 3 quyển vở hết 17600 đồng. Lan mua 2 bút bi và 2 quyển ở cùng loại hết 10400 đồng. Giá tiền 1 bút bi kém 1 quyển vở là bao nhiêu?

in progress 0
Emery 2 tuần 2021-07-11T13:38:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:39:57+00:00

  Đáp án: 1200 đồng

   

  Giải thích các bước giải:

  Giá của 2 chiếc bút bi và 1 quyển vở là :

    17600 – 10400 = 7200 ( đồng )

  Ta có :

  x × 4 + y × 3 = 17600

  x × 2 + y × 2 = 10400

  x × 2 + y × 1 = 7200

  => Giá tiền của 1 quyển vở là :

  10400 = 7200 = 3200 ( đồng )

  Giá của 1 chiếc bút bi là :

  176000 – ( 3200 × 3 ) : 4 = 2000 ( đồng )

  Giá của 1 chiếc bút bi kém giá của 1 quyển vở là :

         3200 – 2000 = 1200 ( đồng )

            Đáp số : 1200 đồng

   

  0
  2021-07-11T13:40:01+00:00

  Gọi giá của 1 chiếc bút bi là x , giá của 1 quyển vở là y

  Giá của 2 chiếc bút bi và 1 quyển vở là :

  17600 – 10400 = 7200 ( đồng )

  Ta có :

  x × 4 + y × 3 = 17600

  x × 2 + y × 2 = 10400

  x × 2 + y × 1 = 7200

  => Giá tiền của 1 quyển vở là :

  10400 = 7200 = 3200 ( đồng )

  Giá của 1 chiếc bút bi là :

  176000 – ( 3200 × 3 ) : 4 = 2000 ( đồng )

  Giá của 1 chiếc bút bi kém giá của 1 quyển vở là :

  3200 – 2000 = 1200 ( đồng )

                        Đáp số : 1200 đồng

  `#dtkc`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )