Bài 2: Cho bắt phương trình : x(2x + 5) – 2x(x + 1) S 12 a) Giải bắt phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số, b) Tim tất cả các nghiệm nguyê

Question

Bài 2: Cho bắt phương trình : x(2x + 5) – 2x(x + 1) S 12
a) Giải bắt phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số,
b) Tim tất cả các nghiệm nguyên dương của bắt phương trình trên.
Bài 3: Cho bắt phương trình : 3x(2x + 5) 2 x(6x – 1) +4
a) Giải bắt phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
b) Tim nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình trên.

in progress 0
Lyla 1 tháng 2021-08-07T19:23:01+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:24:05+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  2)a)x\left( {2x + 5} \right) – 2x\left( {x + 1} \right) < 12\\
   \Leftrightarrow 2{x^2} + 5x – 2{x^2} – 2x – 12 < 0\\
   \Leftrightarrow 3x < 12\\
   \Leftrightarrow x < 4\\
  Vậy\,x < 4
  \end{array}$

  b) Tất cả các nghiệm nguyên dương của bất phương trình là:

  $S = \left\{ {1;2;3} \right\}$

  3)

  $\begin{array}{l}
  a)3x.\left( {2x + 5} \right) > x\left( {6x – 1} \right) + 4\\
   \Leftrightarrow 6{x^2} + 15x > 6{x^2} – x + 4\\
   \Leftrightarrow 15x + x > 4\\
   \Leftrightarrow 16x > 4\\
   \Leftrightarrow x > \dfrac{1}{4}\\
  Vậy\,x > \dfrac{1}{4}
  \end{array}$

  b) Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là 2.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )