Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A mạch hở thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. a. A thuộc dãy đồng đẳng nào? b. Biết tỉ khối hơi của A so với me

Question

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A mạch hở thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
a. A thuộc dãy đồng đẳng nào?
b. Biết tỉ khối hơi của A so với metan bằng 4,375. Tìm CTPT của A.
c. Xác định CTCT của A, biết A có đồng phân hình học.

in progress 0
Julia 1 năm 2021-12-02T07:36:00+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:37:27+00:00

  Đáp án:

   C5H10

  Giải thích các bước giải:

   Đốt A cho số mol CO2 bằng số mol H2O

  -> A có dạng CnH2n (anken hoặc xicloankan)

  CnH2n + 1,5nO2 —> nCO2 + nH2O

  MA=14n=4,575MCH4=4,375.16=70 -> n=5 -> A là C5H10

  -> CTCT của A là CH3-CH=CH-CH2-CH3 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )