Bài 2: Giá trị nguyên nào của x thỏa mãn: a,3x-(-17)=14+2x b,2x+12=3.(x-7) c,47-(x+15)=21 d,-5-(24-x)=-11 e,11+(15-x)=1 Làm hộ mình nhé các bạn mình

Question

Bài 2: Giá trị nguyên nào của x thỏa mãn:
a,3x-(-17)=14+2x
b,2x+12=3.(x-7)
c,47-(x+15)=21
d,-5-(24-x)=-11
e,11+(15-x)=1
Làm hộ mình nhé các bạn mình sắp phải lộp rồi

in progress 0
Hadley 3 tuần 2021-07-09T22:08:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:09:41+00:00

  `\text{a)}`

  `3x -(-17) = 14+2x`

  `-> 3x +17 = 14+2x`

  `-> 3x – 2x = 14 – 17`

  `->x = -3`

  Vậy `x = -3` 

  `\text{b)}`

  `2x+12 = 3(x-7)`

  `-> 2x +12 = 3x -21`

  `-> 12 + 21 = 3x – 2x`

  `-> x = 33`  

  Vậy `x =33`

  `\text{c)}`

  `47-(x+15) = 21`

  `-> x +15 =  26`

  `-> x = 11`

  Vậy `x =11` 

  `\text{d)}`

  `-5-(24-x) =-11`

  `-> 24-x = 6`

  `-> x = 18`

  Vậy `x = 18`

  `\text{e)}`

  `11+(15 – x) =1`

  `-> 15 -x = -10`

  `-> x = 25`

  Vậy `x = 25`

  0
  2021-07-09T22:09:42+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  a)

  `3x-(-17)=14+2x`

  `=>3x-2x=14-17`

  `=>x=-3`

  b)

  `2x+12=3.(x-7)`

  `=>2x+12=3x-21`

  `=>2x-3x=-21-12`

  `=>-x=-33`

  `=>x=33`

  c)

  `47-(x+15)=21`

  `=>x+15=47-21`

  `=>x+15=26`

  `=>x=26-15`

  `=>x=11`

  d)

  `-5-(24-x)=-11`

  `=>24-x=-5-(-11)`

  `=>24-x=6`

  `=>x=24-6`

  `=>x=18`

  e)

  `11+(15-x)=1`

  `=>15-x=1-11`

  `=>15-x=-10`

  `=>x=15-(-10)`

  `=>x=25`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )