Bài 2: Hãy xác định các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó: a. A = {x€ N* | x < 7} b. B = {x €N | 15 < x ≤ 21} c. C = {x €N | x

Question

Bài 2: Hãy xác định các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó:
a. A = {x€ N* | x < 7} b. B = {x €N | 15 < x ≤ 21} c. C = {x €N | x chia hết cho 2 và x < 10} d. D = {x€N | x chia hết cho 6 và 37 < x ≤ 54}

in progress 0
Camila 1 năm 2021-07-16T17:55:00+00:00 2 Answers 281 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-07-16T17:56:02+00:00

  a. A = {x€ N* | x < 7}

  x ∈ {1;2;3;4;5;6}
  b. B = {x €N | 15 < x ≤ 21}

  x ∈ {16;17;18;19;20;21}
  c. C = {x €N | x chia hết cho 2 và x < 10}

  x ∈ {2;4;6;8}
  d. D = {x€N | x chia hết cho 6 và 37 < x ≤ 54}

  x ∈ 42;48;54}

   

  0
  2021-07-16T17:56:50+00:00

  Bài 2: Hãy xác định các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó:
  a. A = {x€ N* | x < 7}

  A={1;2;3;4;5;6}
  b. B = {x €N | 15 < x ≤ 21}

  B={16;17;18;19;20;21}
  c. C = {x €N | x chia hết cho 2 và x < 10}

  C={2;4;6;8}
  d. D = {x€N | x chia hết cho 6 và 37 < x ≤ 54}

  D={42;48;54}

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )