bài 2 Một vật có khối lượng 20kg đặt nằm yên trên mặt đất.Tính áp suất mà vật tác dụng lên mặt đất biết diện tích bị ép là 500 cm vuông. bài 3: Một vậ

Question

bài 2 Một vật có khối lượng 20kg đặt nằm yên trên mặt đất.Tính áp suất mà vật tác dụng lên mặt đất biết diện tích bị ép là 500 cm vuông.
bài 3: Một vật có thể tích 500 cm khối được nhấn chìm hoàn toàn ở độ sau 1m so với mặt nước.Tính áp suất và lực đẩy Ác-si-mét lên vật ở độ sâu này.Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m khối
giúp vs ạ

in progress 0
Allison 4 tuần 2021-08-11T04:47:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:48:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  Bài 2

  đổi 50cm2 = 0,005 m2 ; 8kg = 80N

  áp suất tác dụng lên mặt sàn là:

  p = f/s = 80/0,005 = 16000N/m2 = 16000

  Bài 3 

  Tóm tắt:

  hA = 160m

  d = 10000 N/m3

  pB = 800000 N/m2

  a) pA = ?

  b) Vật A hay B ở gần mặt nước hơn?

  Giải

  a) Áp suất của nước tác dụng lên vật A:

  pA = d.hA = 10000.160 = 1600000 (N/m2)

  b) Độ sâu của vật B:

  pB = d.hB \Rightarrow hB=PB/d

  Vì hB < hA (80 < 160)

  Vậy vật B ở gần mặt nước hơn.

  0
  2021-08-11T04:48:59+00:00

  Đáp án:

  Bài 2: $p = 4000Pa$

  Bài 3: $p = 10000Pa$

  ${F_A} = 5N$ 

  Giải thích các bước giải:

  Bài 2: Áp suất vật tác dụng lên mặt đất là:

  $p = \dfrac{F}{S} = \dfrac{{10m}}{S} = \dfrac{{10.20}}{{{{500.10}^{ – 4}}}} = 4000Pa$

  Bài 3:  Áp suất của nước và độ lớn lực đẩy Ác si mét là:

  $\begin{array}{l}
  p = d.h = 10000.1 = 10000Pa\\
  {F_A} = d.V = {10000.500.10^{ – 6}} = 5N
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )