Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chõ chấm a. 19m6dm = ……..m b. 456cm = …….m 74km2 397m2 = …..km2 57kg19g = ….kg

Question

Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chõ chấm
a. 19m6dm = ……..m
b. 456cm = …….m
74km2 397m2 = …..km2
57kg19g = ….kg

in progress 0
Claire 2 tuần 2021-11-28T14:17:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:19:14+00:00

  Đáp án:

   a.19,6     b.4,56      c.74,000397        d.57,019.

  Giải thích các bước giải:

   a.19m6dm = 19,6m

  b.456cm = 4,56m

  c.74km2 397m2 = 74,000397km2

  d.57kg19g = 57,019kg

  0
  2021-11-28T14:19:15+00:00

  Đáp án:

  `19m6dm = 19,6m`

  `456cm = 4,56m`

  `74km^2 397m^2 = 74,000397km^2`

  `57kg19g = 57,019kg`

  Giải thích các bước giải:

  `1dm = 0,1m`

  `1cm = 0,01m`

  `1m^2 = 0,000001km^2`

  `1g = 0,001kg`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )