Bài 23: 2 ống hình trụ thông nhau. Tiết diện của mỗi ống là 12,5 cm2 Hai ống chứa thủy ngân tới một mức nào đó. Đổ 1 lít nước một ống, rồi thả vào nư

Question

Bài 23: 2 ống hình trụ thông nhau. Tiết diện của mỗi ống là 12,5 cm2 Hai ống chứa thủy ngân tới một mức nào đó. Đổ 1 lít nước một ống, rồi thả vào nước một vật có trọng lượng 1,8N. Vật nổi một phần trên mặt nước. Tính khoảng cách chênh lệch giữa hai mặt thủy ngân trong hai ống. Trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000N/m3.

in progress 0
Savannah 2 giờ 2021-09-07T07:49:24+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:50:44+00:00

  Đáp án:

  Δh = 0,874m

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích phần chìm của vật là:

  \[\begin{array}{l}
  P = {F_A} \Leftrightarrow 1,8 = {d_n}.{V_c}\\
   \Leftrightarrow {V_c} = \frac{{1,8}}{{{d_n}}} = 0,00018{m^3}
  \end{array}\]

   CHiều cao cột nước là:
  \[V = S.{h_1} \Leftrightarrow {h_1} = \frac{V}{S} = \frac{{0,00018 + 0,001}}{{\frac{{12,5}}{{10000}}}} = 0,944m\]

  CHiều cao cột thủy ngân là:
  \[\begin{array}{l}
  {p_A} = {p_B}\\
   \Leftrightarrow {d_n}.{h_1} = {d_{tn}}.{h_2}\\
   \Rightarrow {h_2} = \frac{{10000.0,944}}{{136000}} = 0,07m
  \end{array}\]

  Khoảng cách chênh lệch giữa hai mặt thủy ngân trong hai ống là:
  \[\Delta h = {h_2} – {h_1} = 0,944 – 0,07 = 0,874m\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )