Bài 27 : Tìm x Z biết. a) x(x + 2) = 0 e) 7x – 13 = 3^2.4 b) 5 – 2x = -7 f) 155 – 5(x + 3) = 80 c

Question

Bài 27 : Tìm x Z biết.
a) x(x + 2) = 0 e) 7x – 13 = 3^2.4
b) 5 – 2x = -7 f) 155 – 5(x + 3) = 80
c) (x + 3)(x – 4) = 0 g) 119 + 3^3.x = 2^3. 5^2
d) – 32 – 4(x – 5) = 0 h) 3(2x + 1) – 19 = 14

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-10-28T20:43:01+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:44:03+00:00

  a) x (x + 2) = 0

  ⇒ x = 0 hoặc x + 2 = 0

  +, Khi x + 2 = 0

  ⇒     x = 0 – 2

  ⇒     x = -2

  Vậy x = 0 hoặc x = -2 

  b) 5 – 2x = -7

  ⇒ 2 x  = 5 – ( – 7 )

  ⇒ 2 x    = 12

  ⇒  x   = 12 : 2 

  ⇒ x = 6

  Vậy x = 6

  c) (x + 3) (x – 4) = 0

  ⇒ x + 3 = 0 hoặc x – 4 = 0

  +, Khi x + 3 = 0

  ⇒   x  = 0 – 3

  ⇒   x  = -3

  +, Khi x – 4 = 0

  ⇒   x = 0 + 4

  ⇒ x   = 4

  Vậy x = -3 hoặc x = 4

  d) – 32 – 4(x – 5) = 0

  ⇒ 4 ( x – 5 )  = -32 – 0

  ⇒ 4 ( x – 5 ) = -32

  ⇒   x – 5    = -32 : 4

  ⇒ x – 5 = -8

  ⇒x = -8 +5

  ⇒ x = -3

  Vậy x = -3

  e) 7x – 13 = 3² . 4

  ⇒7 x -13 = 9 . 4

  ⇒ 7 x -13 = 36

  ⇒ 7x = 36 + 13

  ⇒ 7x = 49

  ⇒ x  = 49 : 7

  ⇒ x  = 7

  Vậy x = 7

  f) 155 – 5(x + 3) = 80

  ⇒ 5 ( x + 3 ) = 155 – 80

  ⇒ 5 ( x – 3 ) = 75

  ⇒ x – 3 = 75 : 5

  ⇒ x – 3 = 15

  ⇒ x = 15 + 3

  ⇒ x = 18

  g) 119 + 3³.x = 2³ . 5²

  ⇒ 119 + 9 .x = 8 . 25

  ⇒ 119 + 9 x  = 200

  ⇒  9x = 200 -119

  ⇒ 9x  = 81

  ⇒ x = 81 : 9

  ⇒ x = 9

  Vậy x = 9

  h) 3 (2x + 1) – 19 = 14

  ⇒ 3 ( 2x + 1 ) = 14 + 19

  ⇒ 3 ( 2x + 1 ) = 33

  ⇒ 2x + 1 = 33 : 3

  ⇒ 2x + 1 = 11

  ⇒ 2x = 11 – 1

  ⇒ 2x = 10

  ⇒ x = 10  : 2

  ⇒ x = 5

  Vậy x = 5

   

  0
  2021-10-28T20:44:21+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  `a,x(x+2)=0`

  `→` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x+2=0\end{array} \right.\) 

  `→` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-2\end{array} \right.\) 

  Vậy `x∈{0;-2}`

  `b,5-2x=-7`

  `→-2x=-5-7`

  `→-2x=-12`

  `→x=6`

  Vậy `x=6`

  `c,(x+3)(x-4)=0`

  `→` \(\left[ \begin{array}{l}x+3=0\\x-4=0\end{array} \right.\) 

  `→` \(\left[ \begin{array}{l}x=-3\\x=4\end{array} \right.\) 

  Vậy `x∈{-3;4}`

  `d,-32-4(x-5)=0`

  `→4(x-5)=-32`

  `→x-5=-32:4`

  `→x-5=-8`

  `→x=-8+5`

  `→x=-3`

  Vậy `x=-3`

  `e,7x-13=3^{2}.4`

  `→7x-13=9.4`

  `→7x-13=36`

  `→7x=49`

  `→x=7`

  Vậy `x=7`

  `f,155-5(x+3)=80`

  `→5(x+3)=155-80`

  `→5(x+3)=75`

  `→x+3=75:5`

  `→x+3=15`

  `→x=15-3`

  `→x=12`

  Vậy `x=12`

  `g,199+3^{3}.x=2^{3}.5^{2}`

  `→199+27x=8.25`

  `→199+27x=200`

  `→27x=200-199`

  `→27x=1`

  `→x=\frac{1}{27}`

  Vậy `x=\frac{1}{27}`

  `h,3(2x+1)-19=14`

  `→3(2x+1)=14+19`

  `→3(2x+1)=33`

  `→2x+1=33:3`

  `→2x+1=11`

  `→2x=10`

  `→x=5`

  Vậy `x=5`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )