Bài 3: Cho 5,68 gam P2O5 vào cốc chứa 2,7 gam H2O thu được dung dịch axit photphoric (H3PO4). Tính khối lượng axit tạo thành. Bài 4: cho 32,5 gam kẽm

Question

Bài 3: Cho 5,68 gam P2O5 vào cốc chứa 2,7 gam H2O thu được dung dịch axit
photphoric (H3PO4). Tính khối lượng axit tạo thành.
Bài 4: cho 32,5 gam kẽm (Zn) tác dụng vừa đủ với dd HCl tạo thành kẽm clorua (ZnCl2)
và khí hiđro. Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc).
Bài 5: Tính khối lượng kali pemanganat KMnO4 cần điều chế được lượng oxi đủ phản
ứng cho 16,8 g sắt kim loại.
giải giúp mik với đag cần gấp

in progress 0
aikhanh 2 tháng 2021-08-05T00:39:29+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:41:16+00:00

  3)

  Phản ứng xảy ra:

  \(3{H_2}O + {P_2}{O_5}\xrightarrow{{}}2{H_3}P{O_4}\)

  Ta có:

  \({n_{{P_2}{O_5}}} = \frac{{5,68}}{{31.2 + 16.5}} = 0,04{\text{ mol}}\)

  \({n_{{H_2}O}} = \frac{{2,7}}{{18}} = 0,15{\text{ mol > 3}}{{\text{n}}_{{P_2}{O_5}}}\)

  \( \to {n_{{H_3}P{O_4}}} = 2{n_{{P_2}{O_5}}} = 0,04.2 = 0,08{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{{H_3}P{O_4}}} = 0,08.(3 + 31 + 16.4) = 7,84{\text{ gam}}\)

  4)

  Phản ứng xảy ra:

  \(Zn + 2HCl\xrightarrow{{}}ZnC{l_2} + {H_2}\)

  Ta có:

  \({n_{Zn}} = \frac{{32,5}}{{65}} = 0,5{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{{H_2}}}\)

  \( \to {V_{{H_2}}} = 0,5.22,4 = 11,2{\text{ lít}}\)

  5)

  Phản ứng xảy ra:

  \(2KMn{O_4}\xrightarrow{{{t^o}}}{K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2}\)

  \(3Fe + 2{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}F{e_3}{O_4}\)

  Ta có:

  \({n_{Fe}} = \frac{{16,8}}{{56}} = 0,3{\text{ mol}}\)

  Ta có:

  \({n_{{O_2}}} = \frac{2}{3}{n_{Fe}} = \frac{2}{3}.0,3 = 0,2{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{KMn{O_4}}} = 2{n_{{O_2}}} = 0,2.2 = 0,4{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{KMn{O_4}}} = 0,4.(39 + 55 + 16.4) = 63,2{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )