Bài 3. Cho tam giác ABC có AB = AC. Lấy điểm D thuộc AB, E thuộc AC sao cho AD = AE. Gọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh: a) BE = CD. b) tam g

Question

Bài 3. Cho
tam giác
ABC có AB = AC. Lấy điểm D
thuộc
AB, E
thuộc AC sao cho AD = AE. Gọi K là giao điểm
của BE và CD. Chứng minh:
a) BE = CD. b)
tam giác
KBD =
tam giác
KCE.
c) AK là tia phân giác của góc BAC.
d) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh ba điểm A, K, M thẳng hàng.

in progress 0
Alaia 1 tháng 2021-10-28T13:50:57+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:52:43+00:00

  Đáp án:Hình tự vẽ nha

  a)xét ADC và AEB có

  AD=AE(gt)

  góc BAC chung

  AB=AC(gt)

  =>tam giác ADC=tam giác AEB(c-g-c)

  =>CD=BE(2 cạnh tương ứng)

  b)Vì AB=AC mà AD=AE(gt)=>BD=CE

  Vì tam giác ADC=tam giác AEB(c/m a)

  =>góc ABE=ACD=>DBK=góc ECK

  Vì tam giác ADC=tam giác AEB(c/m a)

  =>góc ADC= góc AEB=>góc BDK= góc CEK

  Xét tam giác KDB và tam giác KEC 

  BDK=CEK(cmt)

  BD=CE(cmt)

  BDK=ECK(cmt)

  =>Xét tam giác KDB = tam giác KEC(G-C-G)

  c)vì Xét tam giác KDB = tam giác KEC

  =>BK=CK(2 cạnh tương ứng)

  Xét tam giác ABK và tam giác ACK có

  AK chung

  AB=AC(gt)
  BK=CK(cmt)

  =>tam giác ABK =tam giác ACK(c-c-c)

  =>góc KAB=góc KAC

  => AK là phân giác góc BAC

  d) Ta có:

  AB=AC

  KB=KC

  MB=MC

  => A,K,M thuộc đường trung trực của BC

  =>Ba điểm A, K, M thẳng hàng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )