Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 8,96 lít CO2 và 7,2 gam H2O. Biết các thể

Question

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở liên tiếp nhau trong dãy đồng
đẳng thu được 8,96 lít CO2 và 7,2 gam H2O. Biết các thể tích đều đo ở đktc. Xác định CTPT của
2 hiđrocacbon đó và tính thành phần % về thể tích của từng anken trong hỗn hợp.

in progress 0
Maria 1 năm 2021-12-02T07:04:08+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:05:16+00:00

  Đáp án:

   C2H4 và C3H6

  % V C2H4=33,33% ->% V C3H6=66,67% 

  Giải thích các bước giải:

  n hỗn hợp hidrocacbon=3,36/22,4=0,15 mol

  hidrocacbon + O2 —> CO2 +H2O

  Ta có: nCO2=8,96/22,4=0,4 mol; nH2O=7,2/18=0,4 mol

  -> nH2O=nCO2 

  -> hỗn hợp 2 hidrocacbon có dạng CnH2n

  -> n=0,4/0,15=2,67

  -> 2 hidrocacbon là C2H4 x mol và C3H6 y mol

  -> x+y=0,15; 2x+3y=0,4 -> x=0,05 ;y=0,1

  Vì % số mol=% thể tích ->% V C2H4=0,05/0,15=33,33% ->% V C3H6=66,67% 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )