Bài 3. Giải các phương trình sau: a) (3x – 2)(4x + 5) = 0 b) (2,3x – 6,9)(0,1x + 2) = 0 c) (4x + 2)(x2 + 1) = 0 d) (2x + 7)(x – 5)(5x + 1) = 0

Question

Bài 3. Giải các phương trình sau:
a) (3x – 2)(4x + 5) = 0 b) (2,3x – 6,9)(0,1x + 2) = 0
c) (4x + 2)(x2 + 1) = 0 d) (2x + 7)(x – 5)(5x + 1) = 0

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-12-07T14:26:14+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:28:08+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.$(3x-2)(4x+5)=0$

  $\to 3x-2=0\to 3x=2\to x=\dfrac23$

  Hoặc $4x+5=0\to 4x=-5\to x=-\dfrac54$

  b.$(2.3x-6.9)(0.1x+2)=0$

  $\to 2.3x-6.9=0$

  $\to 2.3x=6.9$

  $\to x=3$

  Hoặc $0.1x+2=0$

  $\to 0.1x=-2$

  $\to x=-20$

  c.$(4x+2)(x^2+1)=0$

  Vì $x^2+1\ge 0+1>1>0$

  $\to 4x+2=0$

  $\to 4x=-2$

  $\to x=-\dfrac12$

  d.$(2x+7)(x-5)(5x+1)=0$

  $\to 2x+7=0\to x=-\dfrac72$

  Hoặc $x-5=0\to x=5$

  Hoặc $5x+1=0\to x=-\dfrac15$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )