Bài 3. Hỗn hợp A gồm 3 kim loại Fe, Ag, Cu. Ngâm hỗn hợp A trong dung dịch chỉ chứa chất B. Sau khi Fe, Cu tan hết, lượng bạc còn lại đúng bằng lượng

Question

Bài 3. Hỗn hợp A gồm 3 kim loại Fe, Ag, Cu. Ngâm hỗn hợp A trong dung dịch chỉ chứa chất B. Sau khi Fe, Cu tan hết, lượng bạc còn lại đúng bằng lượng bạc có trong A. Chất B là:
A. AgNO3. B. Fe(NO3)3. C. Cu(NO3)2. D. HNO3.
Bài 4. Hỗn hợp A gồm Fe2O3, Al2O3, SiO2. Để tách riêng Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp A, hóa chất cần chọn:
A. Dung dịch NH3. B. Dung dịch HCl. C. Dung dịch NaOH. D. Dung dịch HNO3.

in progress 0
Ivy 3 tuần 2021-11-20T01:12:04+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T01:13:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 3 :

  Sau khi Fe, Cu tan hết, lượng bạc còn lại đúng bằng lượng bạc có trong A,chứng tỏ :

  – Phản ứng không sinh ra thêm $Ag$ → Loại đáp án A

  – Loại C vì $Cu(NO_3)_2$ không tác dụng

  – Loại D vì $HNO_3$ tác dụng với cả $Ag$

  Vậy, chọn đáp án D

  Bài 4 : Đáp án $C$

  Thêm dung dịch $NaOH$ đặc nóng vào hỗn hợp, lọc tách phần không tan, sấy khô thì thu được $Fe_2O_3$
  $Al_2O_3 + 2NaOH \to 2NaAlO_2 + H_2O$
  $SiO_2 + 2NaOH \xrightarrow{t^o} Na_2SiO_3 + H_2O$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )