Bài 3: tính nhanh `1/(1.2)+1/(2.3)+….+1/(99.100)` NHanh

Question

Bài 3:
tính nhanh
`1/(1.2)+1/(2.3)+….+1/(99.100)`
NHanh

in progress 0
Harper 1 giờ 2021-09-14T09:06:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:07:34+00:00

  `1/1.2 + 1/2.3 +…+ 1/99.100`

  `= 1/1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 +…+ 1/99 – 1/100`

  `= 1 – 1/100`

  `= 100/100 – 1/100`

  `= 99/100`

  `\text{Xin hay nhất để lên hsg cấp huyện}`

   

  0
  2021-09-14T09:07:38+00:00

  `1/1.2 + 1/2.3 +…+ 1/99.100`

  `= 1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4+…+ 1/99-1/100`

  `= 1 – (1/2 – 1/2) – (1/3 – 1/3) -…- (1/99- 1/99) – 1/100`

  `= 1- 1/100`

  `= 99/100`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )