Bài 3: Viết chương trình từ bàn phím số nguyên dương n (n<=100) và dãy A gồm n phần tử số nguyên A1, A2……An. a/ Hãy đếm xem trong dãy có bao nhiêu số

Question

Bài 3: Viết chương trình từ bàn phím số nguyên dương n (n<=100) và dãy A gồm n phần tử số nguyên A1, A2……An. a/ Hãy đếm xem trong dãy có bao nhiêu số nguyên tố trong dãy? b/ Hãy tính tổng các số hoàn hảo có mặt trong dãy số? Yêu cầu: Viết chương trình con nhập dãy số A từ bàn phím.

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-07-12T00:07:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T00:09:02+00:00

  B3 

  Uses crt;

  var a: array [1..100] of integer;

         i,n,tc,tl,t:integer;

  begin

  clrscr,

  write(‘Nhap n=’/); readln(n);

  for i:=1 to n do 

    begin

  write(‘A[‘,i,’]=’); readln(a[i]);

    end;

  tc:=0;

  tl:=0;

  for i:=1 to n do 

    begin

  if a[i] mod 2=0 then tc:=tc+a[i]

  else tl:=tl+a[i];

    end;

  writeln(‘Tong cac so chan la: ‘,tc);

  t:= 0;

  for i:= 1 to n do  

  t:= t+a [i];

  writeln(‘Tong cua day so la: ‘,t);

  readln 

  end. 

  0
  2021-07-12T00:09:20+00:00

  B3 

  Uases crt;

  var a:array[1..100]of integers

  i,n,tc,tl,t:integer;

  begiim

  clrscr,

  write(‘Nhap n=’/); readln(n);

  for i:=1 to n do 

    begin

  write(‘A[‘,i,’]=’); readln(a[i]);

  end;

  tc:=0;

  tl:=0;

  for i:=1 to n do 

    begin

  if a[i] mod 2=0 then tc:=tc+a[i]

  else tl:=tl+a[i];

  end;

  writeln(‘Tong cac so chan la: ‘,tc);

  t:=0;

  for i:=1 to n do  

  t:=t+a[i];

  writeln(‘Tong cua day so la: ‘,t);

  readln 

  end. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )