Bài 4: Xác định tên của mỗi kim loại sau a. 4,8 gam kim loại A có số mol là 0,2 mol. Vậy A là kim loại nào ? b. 11,2 gam kim loại Fe và 3,24 gam kim l

Question

Bài 4: Xác định tên của mỗi kim loại sau
a. 4,8 gam kim loại A có số mol là 0,2 mol. Vậy A là kim loại nào ?
b. 11,2 gam kim loại Fe và 3,24 gam kim loại B có tổng số mol là 0,32 mol.Vậy B là kim loại nào ?

in progress 0
Bella 8 phút 2021-09-07T10:31:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:32:09+00:00

  Bài 4:

  a.

  Ta có: $m_A=4,8(g)$

               $n_A=0,2(mol)$

  $⇒M_A=\frac{m_A}{n_A}=\frac{4,8}{0,2}=24(g/mol)$ 

  ⇒ $A$  là nguyên tố Magiê($Mg$)

  b.

  Ta có: $m_{Fe}=11,2(g)$

            $M_{Fe}=56(g/mol)$

  $⇒n_{Fe}=\frac{m_{Fe}}{M_{Fe}}=\frac{11,2}{56}=0,2(mol)$ 

  Mà tổng số mol là  $0,32$:

  $⇒n_{Fe}+n_{B}=0,32$

  $⇔0,2+n_B=0,32$

  $⇔n_B=0,12(mol)$

  Mà $m_B=3,24(g)$

  $⇒M_B=\frac{m_B}{n_B}=\frac{3,24}{0,12}=27(g/mol)$

  ⇒ $B$  là nguyên tố Nhôm($Al$)

   

  0
  2021-09-07T10:32:18+00:00

  `a, M_A=(m_A)/(n_A)=4.8/0.2=24(dvC)`

  `→A` là `Mg`

  `b, n_(Fe)=11.2/56=0.2(mol)`

  `→n_B=0.32-0.2=0.12(mol)`

  `M_B=(m_B)/(n_B)=3.24/0.12=27(dvC)`

  `→B` là `Al`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )