Bài 4: Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 2 khí: metan, etilen. Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 16,8 gam khí C2H4. a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

Question

Bài 4: Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết 2 khí: metan, etilen. Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 16,8 gam khí C2H4.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính khối lượng khí CO2 thu được.
c) Cho lượng CO2 thu được qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng kết tủa thu
được.
Bài 6: Cho 5,6 lít hỗn hợp khí metan và etylen (đkc) qua dung dịch brom dư thấy có 16 g Br2 phản ứng
a) Tính phần trăm về thể tích các khí có trong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính phần trăm về khối lượng các khí có trong hỗn hợp ban đầu.
Cho: H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40, Br = 80

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-12-01T16:55:27+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T16:57:14+00:00

  Bài 4: 

  Dẫn hỗn hợp qua brom. C2H4 làm mất màu brom. CH4 thì ko. 

  C2H4+ Br2 -> C2H4Br2 

  Bài 5: 

  a,

  C2H4+ 3O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ 2CO2+ 2H2O  

  CO2+ Ca(OH)2 -> CaCO3+ H2O

  b,  

  nC2H4= 0,6 mol => nCO2= nCaCO3= 1,2 mol 

  => mCO2= 52,8g 

  c, 

  mCaCO3= 120g 

  Bài 6: 

  a, 

  nBr2= nC2H4= 0,1 mol

  n hỗn hợp= 0,25 mol 

  %V C2H4= $\frac{0,1.100}{0,25}$= 40% 

  %V CH4= 60% 

  b, 

  nCH4= 0,25-0,1= 0,15 mol 

  %m C2H4= $\frac{0,1.28.100}{0,1.28+0,15.16}$= 53,85% 

  %m CH4= 46,15%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )