Bài 4: Đốt cháy 0,23 g Natri trong bình chứa 2,24 lít khí O 2 ở đktc. Hỏi: a. Sau phản ứng chất nào còn dư? Dư bao nhiêu gam? b. Tính số gam chất tạo

Question

Bài 4: Đốt cháy 0,23 g Natri trong bình chứa 2,24 lít khí O 2 ở đktc. Hỏi: a. Sau phản ứng chất nào còn dư? Dư bao nhiêu gam? b. Tính số gam chất tạo thành? Gọi tên chất đó, chất đó thuộc oxit nào?

in progress 0
Julia 3 tuần 2021-11-20T00:25:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:27:11+00:00

  Đáp án:

  $n_{Na}=\dfrac{0,23}{23}=0,01(mol)$

  $n_{O_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$

  $4Na+O_2\to 2Na_2O$

  $\dfrac{0,01}{4}<\dfrac{0,1}{1}\to$ Sau phản ứng $Na$ hết $,O_2$ dư

  $\to n_{O_2}$ phản ứng $=\dfrac{0,01}{4}(mol)$

  $\to n_{O_2}$ dư $=0,1-\dfrac{0,01}{4}=\dfrac{39}{400}(mol)$

  $\to m_{O_2}$ dư $=32\times \dfrac{39}{400}=3,12(g)$

  $n_{Na_2O}=\dfrac{0,01.2}{4}=\dfrac{1}{200}(mol)$

  $\to m_{Na_2O}=\dfrac{1}{200}\times 62=0,31(g)$

  $Na_2O: natri \; oxit$

  $Oxit\; bazo$

  0
  2021-11-20T00:27:40+00:00

  nNa=0.23/23=0.01mol

  nO2=2.24/22.4=0.1mol =>mO2=0.1*32=3.2gam

  PTPU: 4Na+O2->2Na2O

   Xét: 0.01/4<0.1/1

  =>Na hết, O2 dư

  => tính theo nNa

  nO2=1/4nNa=0.25*0.01=0.0025mol

  mO2=0.0025*32=0.08gam

  mO2 dư=3.2-0.08=3.12gam

  Theo PT ta có: nNa2O=1/2nNa=0.005mol

  =>mNa2O=0.005*62=0.31gam

  P2O5: đi phôt pho pentaoxit – thuộc ôxit axit

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )