Bài 4 : Nối ô trống với dấu thích hợp 12/17 …. 17/22 4/9 …. 7/11 9/16 ….. 8/15 > <

Question

Bài 4 : Nối ô trống với dấu thích hợp
12/17 …. 17/22 4/9 …. 7/11 9/16 ….. 8/15
> < = 42/50 .... 21/25 3/5 ..... 4/7 5/9 ........ 7/11

in progress 0
Camila 1 năm 2021-07-12T00:02:20+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T00:03:57+00:00

  `12/17 < 17/22`

  Vì `264/374 < 289/374`

  `4/9 < 7/11`

  Vì `44/99 < 63/99`

  `9/16 > 8/15`

  Vì `135/240 > 128/240`

  `42/50 = 21/25`

  Vì `42/50 = 42/50`

  `3/5 > 4/7`

  Vì `21/35 > 20/35`

  `5/9 < 7/11`

  Vì `55/99 < 63/99`

  `#dtkc`

   

  0
  2021-07-12T00:04:09+00:00

  Đáp án:

   12/17 ..>.. 17/22           4/9 …<…. 7/11           9/16 …>.. 8/15        42/50 ..=.. 21/25           3/5 …>.. 4/7 5/9 ….<…. 7/11 

  ~Chúc bạn hok tốt ~   ^ω^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )