Bài 5: Cho các oxit: K2O, CO, BaO, CO2, Al2O3, Fe3O4, và SiO2. . Viết các PTPƯ xảy ra (nếu có) khi cho các oxit trên lần lượt tác dụng với H2O, dung d

Question

Bài 5: Cho các oxit: K2O, CO, BaO, CO2, Al2O3, Fe3O4, và SiO2. . Viết các PTPƯ xảy ra (nếu có) khi cho các oxit trên lần lượt tác dụng với H2O, dung dịch H2SO4 loãng và dung dịch KOH.
Bài 6: Cho các kim loại Fe, Al , Cu lần lượt tác dung với Cl2 và các dung dịch sau: ZnSO4, AgNO3, H2SO4, KOH. Viết các PTPƯ xảy ra (nếu có).

in progress 0
aihong 2 tuần 2021-11-25T00:00:14+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:01:54+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  5)\\
  {K_2}O + {H_2}O \to 2KOH\\
  C{O_2} + {H_2}O \to {H_2}C{O_3}\\
  BaO + {H_2}O \to Ba{(OH)_2}\\
  {K_2}O + {H_2}S{O_4} \to {K_2}S{O_4} + {H_2}O\\
  BaO + {H_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + {H_2}O\\
  A{l_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}O\\
  F{e_3}{O_4} + 4{H_2}S{O_4} \to F{e_2}{(S{O_4})_3} + FeS{O_4} + 4{H_2}O\\
  Si{O_2} + 2KOH \to {K_2}Si{O_3} + {H_2}O\\
  C{O_2} + 2KOH \to {K_2}C{O_3} + {H_2}O\\
  6)\\
  2Fe + 3C{l_2} \to 2FeC{l_3}\\
  2Al + 3C{l_2} \to 2AlC{l_3}\\
  Cu + C{l_2} \to CuC{l_2}\\
  2Al + 3ZnS{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3Zn\\
  Fe + 3AgN{O_3} \to Fe{(N{O_3})_3} + 3Ag\\
  Al + 3AgN{O_3} \to Al{(N{O_3})_3} + 3Ag\\
  Cu + 2AgN{O_3} \to Cu{(N{O_3})_2} + 2Ag\\
  Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}\\
  2Al + 3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\\
  2Al + 2KOH \to 2KAl{O_2} + 3{H_2}
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )