Bài 5: Một gen có chiều dài là 5100Å và có 3900 liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến dưới hình thức thay thế 1 cặp nuclêôtit ở một bộ 3 mã hóa. a. Nếu

Question

Bài 5: Một gen có chiều dài là 5100Å và có 3900 liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến dưới hình thức thay thế 1 cặp nuclêôtit ở một bộ 3 mã hóa.
a. Nếu sự đột biến đó không làm thay đổi số liên kết hiđrô của gen thì số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới bằng bao nhiêu?
b. Nếu sự đột biến đó làm thay đổi số liên kết hiđrô của gen, thì khi gen đột biến tái sinh 2 đợt liên tiếp cần môi trường nội bào cung cấp từng loại nuclêôtit bằng bao nhiêu?
c. Hiện tượng đột biến đó đã làm thay đổi bao nhiêu axit amin trong phân tử prôtein tương ứng?

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-09-13T16:42:15+00:00 2 Answers 118 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:43:33+00:00

  a. Số Nu của gen là 

  N=2l/3,4=3000 Nu 

  Ta có A+G=1500 và 2A+3G=3900 

  Suy ra A=T=900 , G=X=600 

  Gen này bị đột biến dưới hình thức thay thế 1 cặp nuclêôtit ở một bộ 3 mã hóa.Nếu sự đột biến đó không làm thay đổi số liên kết hiđrô của gen thì số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới là : ở gen có dạng đột biến thay cặp A-T bằng cặp G-X hoặc thay cặp G-X bằng cặp A-T và sẽ làm thay đổi số liên kết hidro 

  bNếu sự đột biến đó làm thay đổi số liên kết hiđrô của gen

  Giả sử gen đột biến giảm đi liên kết hidro là dạng đột biến thay cặp G-X bằng cặp A-T 

  Suy ra A=T=901 , G=X=599 

  Số NU của gen không đổi

  Gen nhân đôi 2 lần số Nu môi trường cung cấp là : 

  3×3000=9000 Nu

  c, Hiện tượng đột biến đó nếu không làm xuất hiện bộ ba kết thúc thì chỉ làm thay đổi 1 acid amin

   

  0
  2021-09-13T16:44:10+00:00

  Đáp án:

   Gen bình thường: 2A+AG=3000 và 2A+3G=3900

  =>A=T=600nu và G=X=900nu

  a) Do không thay đổi liên kết H, đột biến thay thế 1 cặp nu=> Đột biến thay cùng loại =>A=T=600nu và G=X=900nu

  b) Do thay đổi liên kết H, đột biến thay thế 1 cặp nu => đột biến khác loại

  TH1:  Thay A-T bằng G-X => gen đột biến A=T=599 nu và G=X=901nu

  Acc=Tcc=599*(2^2 -1)=1797nu, Gcc=Xcc=901*(2^2-1)=2703nu

  TH2: Thay G-X bằng A-T => gen đột biến A=T=601nu, G=X=899nu

  Acc=Tcc=1803nu, Gcc=Xcc=2697nu

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )