Bài 6 : Hòa tan 8,3g hỗn hợp (Al, Fe) trong HCl dư thu được 5,6 lít H2 (đkc) và dung dịch A. a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu. b. Tín

Question

Bài 6 : Hòa tan 8,3g hỗn hợp (Al, Fe) trong HCl dư thu được 5,6 lít H2 (đkc) và dung dịch A.
a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
b. Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng, biết đã dùng dư 10cm3
so với lí thuyết.
c. Dẫn một luồng khí Cl2 vào dung dịch A để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì
được bao nhiêu gam muối khan ?

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-11-21T07:57:25+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:58:50+00:00

  Đáp án:

   5/

  Gỉa sử có 1 mol $HCl$

  $mddHCl=\frac{36,5.1}{14,6\%}=250$

  $R +2HCl → RCl_{2} +H_{2}$

  0,5    1              0,5       0,5

  Ta có $C\%RCl_{2}=18,19\%$

  ⇔$\frac{0,5.(R+71)}{250+0,5R-0,5.2}=18,19\%$

  ⇔$R=24(Mg)$

  Kim loại là Magie

  6/

  $nH_{2}=\frac{5,6}{22,4}=0,25$

  $27nAl+56nFe=8,3$

  $3nAl+2nFe=0,5$

  ⇒$\left \{ {{nAl=0,1} \atop {nFe=0,1}} \right.$ 

  $mAl=0,1.27=2,7g$

  $mFe=0,1.56=5,6g$

  $10cm^{3}=10ml$

  $∑nHCl=\frac{10}{22,4}+2nH_{2}=\frac{25}{56}+0,5$

  $VddHCl=\frac{\frac{25}{56}+0,5}{2}=0,47lit$

  $nFe=nFeCl_{3}=0,1$

  $nAl=nAlCl_{3}=0,1$

  $mMuối=mFeCl_{3}+mAlCl_{3}$

  ⇔$mMuối=29,6g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )