Bài 6. Rút gọn các biểu thức sau: b) N = (3a + 2)^2 + 2(2 + 3a)(1 – 2b) + (2b -1)^2.

Question

Bài 6. Rút gọn các biểu thức sau:
b) N = (3a + 2)^2 + 2(2 + 3a)(1 – 2b) + (2b -1)^2.

in progress 0
Jade 4 tháng 2021-08-23T04:27:39+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:28:39+00:00

  b) B = (6z – 2)² + 4(3z – 1)(2 + t) + (t + 2)²

  ⇔ B = 36z² – 24z + 4 + 4(6z – 2 + 3zt – t) + t² + 4t + 4

  ⇔ B = 36z² -24z + 4 + 24z – 8 +12zt – 4t + t² + 4t + 4

  ⇔ B = (6z)² + 12zt + t²

  ⇔ B = (6z + t)²

  0
  2021-08-23T04:28:57+00:00

  Đáp án:

  N = ( 3a – 2b + 3)²

  Giải thích các bước giải:

  b) N = ( 3a + 2)² + 2( 2 + 3a)

  (1 – 2b)  + ( 2b – 1)²

  N = ( 3a + 2)² + 2( 3a + 2)(1 – 2b) + ( 1 – 2b)² 

  N = [ ( 3a + 2) + ( 1 – 2b)]²

  N = ( 3a + 2 + 1 – 2b)²

  N = ( 3a – 2b  + 3)² 

  KIẾN THỨC ĐƯỢC ÁP DỤNG :

  A² + 2AB + B² = ( A + B)²

  LƯU Ý : 

  ( a – b)² = ( b – a)² 

  Bình phương của 2 số đối nhau thì bằng nhau

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )