Bài 6. Thả 1 quả cầu nhôm có khối lượng 0,2kg đã đc nung nóng tới 100°C vào 1 cốc nước ở 20°C. Sau 1 thời gian, nhiệt độ của quả cầu và nc đều bằng 27

Question

Bài 6. Thả 1 quả cầu nhôm có khối lượng 0,2kg đã đc nung nóng tới 100°C vào 1 cốc nước ở 20°C. Sau 1 thời gian, nhiệt độ của quả cầu và nc đều bằng 27°C. Coi như chỉ có 1 quả cầuvsf nc trao đổi nhiệt độ vs nhau. Biết nhiệt dung riêng của Nhôm và nước là C1=880j/kg.K và của nc là C2=4200j/kg.k Tính nhiệt lượng do qua cầu tỏa ra.
Bài 9. Người ta thả 1 miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nc . Miếng đồng nguội đi từ 80°C xuống 20°C. Hỏi nc nhận được 1 nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ?

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-09-11T11:54:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:55:57+00:00

  Q=mn*cn*(100-27)

    =0.2*880*73=12848J

   vậy nhiệt lượng do qua cầu tỏa ra là 12848J

  câu 1:

  Nhiệt lượng của nhôm toản ra là:0.5*380*(80-20)=11400J

  vì Q tỏa=Q nhận

  =>Qn=11400J

  =>nước nhận thêm:$\frac{11400}{0.5*4200}$≈5,43 độ C

  0
  2021-09-11T11:56:43+00:00

  Đáp án:

  Bài 6: 12848J

  Bài 9: 5,43 độ

  Giải thích các bước giải:

  Bài 6:

  Nhiệt lượng quả cầu tỏa ra là:

  \[{Q_1} = {m_{Al}}.{c_{Al}}(100 – 27) = 0,2.880.73 = 12848J\]

  Bài 9:

  Nhiệt lượng nước nhận được = Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra:

  \[{Q_1} = {m_{Cu}}.{c_{Cu}}(80 – 20) = 0,5.380.60 = 11400J\]

  Nước nóng thêm:

  \[\Delta t = \dfrac{{{Q_1}}}{{{m_n}.{c_n}}} = \dfrac{{11400}}{{0,5.4200}} = 5,{43^o}C\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )